Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Rozgrywki Kadrowe Seniorów 2018

I. Informacje podstawowe

 1. Rozgrywki Kadrowe 2018 mają na celu wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów Ostenda 2018.
 2. Rozgrywki odbywają się w dwóch etapach:
  1. Kadra Krajowa Seniorów (KKS) – rozgrywki par,
  2. Kadra Narodowa Seniorów (KNS) – rozgrywki teamów 4-, 5- i 6-osobowych.
 3. Organizatorem rozgrywek kadrowych jest Zarząd PZBS.
 4. System rozgrywek dla każdego etapu będzie ogłaszany w oddzielnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń.
 5. Wszyscy uczestnicy przed każdym etapem muszą we wskazanych poniżej terminach dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z potwierdzeniem wpłaty na konto opłaty startowej.

II. Kadra Krajowa Seniorów

 1. Rozgrywki KKS będą przeprowadzone 12-14.01.2018 r.
 2. Rozgrywki mają charakter otwarty dla wszystkich zawodników spełniających wymagania formalne.
 3. Wszystkie pary zgłaszają się do dnia 20.12.2017 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych w wysokości 100 zł od zawodnika (zniżki nie obowiązują).
 4. Liczba rozdań – około 120.
 5. Nagrodą dla najlepszej pary KKS jest przyznanie przez PZBS środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa pary w turniejach z cyklu GPPT i GPPP w trakcie jednego z mityngów brydżowych w 2018 r. w wysokości 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo pary w KNS 2018. Niewykorzystana nagroda nie przechodzi na kolejne pary.

III. Kadra Narodowa Seniorów

 1. Rozgrywki KNS będą przeprowadzone 7-11.02.2018 r.
 2. Liczba teamów uczestniczących w KNS zostanie określona w odrębnym komunikacie przed rozpoczęciem rozgrywek KKS, ale będą to co najmniej 4 teamy.
 3. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KNS są:
  1. teamy utworzone przez pary o minimalnym łącznym współczynniku WK 38,
  2. aktualna Reprezentacja Polski Seniorów, która zachowuje prawa Reprezentacji, jeżeli wystąpi w niej minimum 4 zawodników ze składu, który wygrał rozgrywki kadrowe w 2017 roku (tj. jeżeli każdy z tych 4 zawodników rozegra min. jeden segment),
  3. team powołany przez Kapitana Sportowego Seniorów spośród par uczestniczących w KKS lub par o minimalnym łącznym współczynniku WK 38.
 4. Listę startujących teamów dopełniają teamy utworzone kolejno przez czołowe pary KKS, z których każda może dobrać do swojego teamu pary lub pojedynczych zawodników uczestniczących w KKS, inne pary o minimalnym łącznym współczynniku WK 38 lub pojedynczych zawodników o minimalnym WK 19.
 5. Wszystkie teamy zgłaszają się drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych:
  1. do dnia 20.12.2017 r. – teamy uprawnione na podstawie pkt. 3a oraz 3b;
  2. do dnia 21.01.2018 r. – teamy uprawnione na podstawie pkt. 3c oraz 4.
 6. Opłata startowa wynosi:
  1. 100 zł od zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach wcześniej (bez zniżek),
  2. 200 zł od zawodnika rozpoczynającego rozgrywki na tym etapie (bez zniżek),
  3. zawodnicy aktualnej Reprezentacja Polski Seniorów są zwolnieni z opłat startowych.
 7. Liczba rozdań – około 150. System rozgrywek będzie zawierał fazę pucharową.
 8. Reprezentacja Polski Seniorów może na wniosek Kapitana Sportowego Seniorów za zgodą Zarządu PZBS uzupełnić skład do 6 osób.

IV. Reprezentacja Polski

 1. Prawa reprezentowania Polski uzyskuje team, który zwyciężył w finale KNS.
 2. Po wygraniu KNS prawo reprezentowania Polski mają tylko zawodnicy, którzy w KNS rozegrali min. 33% wszystkich rozdań, w tym minimum 40% rozdań meczu finałowego.
 3. Jeżeli prawa reprezentowania Polski uzyska mniej niż 6 zawodników, to wniosek o powołanie zawodników uzupełniających Kapitan Sportowy Seniorów składa do Zarządu PZBS.
 4. Rezerwę reprezentacji stanowią zawodnicy z teamu, który uczestniczył w finale rozgrywek.
 5. Pary Reprezentacji oraz pary rezerwy Reprezentacji zobowiązane są do:
  1. przestrzegania zapisów zawartych w Karcie Reprezentanta,
  2. realizacji zadań szkoleniowych określonych przez Kapitana Sportowego Seniorów PZBS.

  Niespełnienie tych warunków może skutkować pozbawieniem posiadanych praw.

V. Przepisy sportowo-organizacyjne

 1. W rozgrywkach obowiązują właściwe regulaminy i przepisy PZBS, a w szczególności:
  1. Regulamin Zawodów PZBS, w szczególności w zakresie zróżnicowania miejsc dzielonych,
  2. Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017,
  3. polityka systemowa EBL.
 2. W KKS wyniki spotkań oblicza się w VP w skali ułamkowej 20:0 w oparciu o saldo IMP uzyskane w rozgrywanych rozdaniach. Wyniki poszczególnych rozdań będą obliczane metodą do średniej po odrzuceniu ok. 25% skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”).
 3. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach i komunikatach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 4. Uprawnionymi do gry są zawodnicy urodzeni przed 1 stycznia 1958 r. którzy:
  1. spełniają kryteria prawa gry w reprezentacji Polski określone przez European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements),
  2. opłacili przed startem w rozgrywkach składkę zawodniczą PZBS na 2018 r.
  3. nie podlegają prawomocnej karze dyskwalifikacji w czasie któregokolwiek etapu rozgrywek, w którym uczestniczą.
 5. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych według kryteriów dla danego etapu:
  1. w KKS pełnej karty konwencyjnej w języku polskim lub angielskim w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
  2. w KNS 3 egzemplarzy Karty Konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.
 6. Punkty klasyfikacyjne w rozgrywkach będą przyznawane na zasadach określonych przez Komisję Klasyfikacyjną i Rankingu w oddzielnym komunikacie po zamknięciu list startowych, oddzielnie dla obu etapów rozgrywek:
  1. Liczba aPKLi przyznawanych w KKS zależy od systemu rozgrywek,
  2. W KNS:
   1. wszystkie punkty posiadają status aPKL,
   2. otrzymuje się 1 PM za I miejsce i 0,5 PM za II miejsce,
   3. za I miejsce otrzymuje się 150 aPKL, dla dalszych miejsc zgodnie z pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego tak, by otrzymali je wszyscy uprawnieni zawodnicy,
   4. warunkiem otrzymania przez zawodnika punktów klasyfikacyjnych jest rozegranie w KNS minimum 33% ogólnej liczby rozdań.
 7. Sprawy dotyczące rozgrywek, a w szczególności:
  1. interpretacja postanowień Regulaminu,
  2. podejmowanie decyzji w przypadkach losowych, rezygnacjach, zastępstwach,

  są w kompetencji Wydziału Gier PZBS.

 8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZBS 31 października 2017 r.
Jacek Grzelczak
Przewodniczący Wydziału Gier
Witold Stachnik
Prezes PZBS