Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin licencjonowania klubów

  1. Licencję klubową, zwaną dalej licencją, nadaje się jednostce organizacyjnej posiadającej zdolność prawną niebędącej Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego.
  2. Nadanie lub pozbawienie licencji następuje na podstawie decyzji Dyrektora Biura PZBS.
  3. Licencję nadaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  4. Licencję nadaje się z urzędu, w przypadku zgłoszenia drużyny do Drużynowych Mistrzostw Polski przez podmiot spełniający wymogi pkt. 1 a nieposiadający licencji.
  5. Klub może być pozbawiony licencji, jeżeli przez okres kolejno po sobie następujących 3 lat klub oraz żaden z zawodników tego klubu nie biorą udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski, a także w wypadku nieprzestrzegania statutu lub regulaminów PZBS.
  6. W sprawach nadania i pozbawiania licencji można wnieść skargę do Biura PZBS. Sprawy sporne rozstrzyga Prezydium Zarządu PZBS.
  7. Traci moc Regulamin licencjonowania klubów z dnia 20 grudnia 2008 r.
  8. Dotychczas nadane licencje klubowe stają się licencjami w rozumieniu niniejszego regulaminu. Tracą licencję klubową podmioty niespełniające wymogów pkt. 1.

 

Zmiana pkt 1 zgodnie z Uchwałą nr 47/2021/2021-2025 z dnia 6.10.2021 r.