Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2023

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt Regulaminu Zgromadzenia
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie merytoryczne
Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego
Projekt zmiany Statutu
Protokół kontroli KR

Projekt porządku obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Powołanie Komisji Mandatowej.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Przedstawienie kandydatur na Członka Honorowego PZBS.
 10. Głosowanie w sprawie nadania tytułów Członka Honorowego PZBS.
 11. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 12. Uzupełnienie składu Zarządu.
 13. Przedstawienie propozycji nowego Regulaminu Dyscyplinarnego.
 14. Dyskusja.
 15. Głosowanie w sprawie nowego Regulaminu Dyscyplinarnego.
 16. Przedstawienie zmian w Statucie.
 17. Dyskusja.
 18. Głosowanie w sprawie zmian w Statucie, przyjęcie jednolitego tekstu Statutu.
 19. Sprawozdanie z działalności PZBS za rok 2022.
 20. Sprawozdanie finansowe PZBS za rok 2022.
 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 22. Dyskusja.
 23. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBS za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZBS za rok 2022.
 24. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 25. Wolne wnioski.
 26. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 27. Zamknięcie obrad.