Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2023

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt Regulaminu Zgromadzenia
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie merytoryczne
Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego
Projekt zmiany Statutu
Protokół kontroli KR

Projekt Regulaminu Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjmuje następujący Regulamin Zgromadzenia:

§ 1.

Zgromadzenie obraduje na zasadach określonych w statucie PZBS, a w zakresie tam nieujętym – na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2.

Zgromadzenie wybiera w głosowaniach jawnych Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcę Przewodniczącego oraz Protokolanta.

§ 3.

 1. Bezpośrednio po dokonaniu wyborów, o których mowa w § 2, Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad.
 2. Zgromadzenie ma prawo zmienić przyjęty porządek obrad.

§ 4.

Zgromadzenie wybiera w głosowaniach jawnych 3-osobowe komisje:

 1. Komisję Mandatową,
 2. Komisję Uchwał i Wniosków,
 3. Komisję Skrutacyjną – o ile Zgromadzenie uzna jej powołanie za konieczne.

§ 5.

 1. Komisja Mandatowa niezwłocznie:
  1. przeprowadza kontrolę liczb mandatów przyznanych Wojewódzkim Związkom Brydża Sportowego,
  2. przeprowadza kontrolę listy obecności, a w szczególności uprawnień poszczególnych osób do pełnienia funkcji delegata,
  3. rozstrzyga wszelkie sprawy sporne dotyczące mandatów delegatów.
 2. Po przeprowadzeniu czynności wymienionych w ust. 1 Komisja Mandatowa sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz informuje Zgromadzenie o wyniku podjętych działań.
 3. Komisja Mandatowa na bieżąco weryfikuje stan kworum na sali obrad.

§ 6.

 1. Komisja Uchwał i Wniosków notuje wszystkie wnioski zgłoszone przez uczestników Zgromadzenia oraz przyjmuje wnioski składane na piśmie.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje projekty uchwał Zgromadzenia na podstawie zebranych wniosków i przedstawia je Przewodniczącemu Zgromadzenia w wyznaczonym punkcie porządku obrad.

§ 7.

 1. Komisja Skrutacyjna oblicza wyniki głosowań tajnych oraz innych głosowań wskazanych przez Zgromadzenie lub przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z obliczenia wyników każdego głosowania tajnego.

§ 8.

 1. Obrady prowadzi, zgodnie z porządkiem obrad oraz niniejszym regulaminem, Przewodniczący Zgromadzenia i jemu wyłącznie przysługuje prawo do:
  1. udzielania i odbierania głosu,
  2. ustalania kolejności poddawania pod głosowanie zgłoszonych wniosków i poprawek,
  3. przywołania mówcy do porządku, w przypadku gdy mówi nie na temat lub w sposób nie licujący z powagą zebrania.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego uprawnienia przysługują jego zastępcy.

§ 9.

Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela głosu jedynie w sprawach formalnych lub dla udzielenia sprostowań i wyjaśnień.

§ 10.

Poza sprawami, dla których statut PZBS przewiduje głosowanie tajne, Zgromadzenie głosuje w trybie jawnym, jednak każdy delegat ma prawo wnioskować o rozstrzygnięcie danej sprawy w głosowaniu tajnym.

§ 11.

 1. Wybory uzupełniające skład Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS przeprowadza się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:
  1. W razie zgłoszenia liczby kandydatów większej od liczby miejsc do obsadzenia – delegat oddaje głosy na co najwyżej tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia. Wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największe liczby głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia ze względu na równe liczby otrzymanych głosów przez niektórych kandydatów zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania wyboru spośród tych osób w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
  2. W razie zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej lub równej liczbie miejsc do obsadzenia – delegat oddaje głos za lub przeciw każdemu kandydatowi, lub głos wstrzymujący w zakresie danego kandydata. Wybrane zostają osoby, które uzyskały więcej głosów za niż głosów przeciw. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc Zgromadzenie może zdecydować o ponawianiu wyborów uzupełniających, z tą samą lub inną listą kandydatów.
 2. Prezesem Zarządu PZBS lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZBS wybrany zostaje ten kandydat, który:
  1. w przypadku zgłoszenia jednego kandydata – uzyskał ponad 50% głosów,
  2. w przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów – uzyskał zwykłą większość głosów,
  3. w przypadku zgłoszenia trzech lub więcej kandydatów – w pierwszej turze uzyskał ponad 50% głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości, przeprowadza się drugą turę, do której wchodzą dwaj kandydaci z największa liczbą głosów. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.

§ 12.

Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien zawierać w szczególności datę, miejsce obrad, listę obecnych, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte uchwały oraz sposób głosowania i jego wyniki.