Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Pracy Zarządu (4-06.2020-28.11.2023)

§ 1
 1. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów PZBS władzę w PZBS sprawuje Zarząd PZBS oraz Prezydium Zarządu PZBS, zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie PZBS.
 2. Niniejszy dokument określa zasady pracy, głosowania jak i przeprowadzania zebrań Zarządu oraz Prezydium w kadencji 2016/2020.
§ 2
 1. Zarząd oraz Prezydium podejmują uchwały na zebraniach oraz za pośrednictwem korespondencji mailowej.
§ 3
 1. Zebrania Zarządu i Prezydium Zarządu zwołuje Prezes.
 2. Wniosek o zwołanie zebrania Zarządu w innych terminach mogą złożyć minimum trzej członkowie Zarządu, którzy powinni w tym celu przesłać swój wniosek wraz z uzasadnieniem. Po otrzymaniu wniosku i konsultacji z Prezydium Zarządu Prezes ma obowiązek zwołać zebranie w ciągu 21 dni.
 3. Zebrania prowadzi Prezes.
 4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu ponosi PZBS po ich zatwierdzeniu przez Prezesa.
 5. W razie nieobecności Prezesa wszystkie jego kompetencje przysługują Wiceprezesowi wskazanemu przez Prezydium.
§ 4
 1. Bieżącą działalnością PZBS kieruje Prezydium.
 2. Członkowie Zarządu niepowołani w skład Prezydium mają prawo do uzyskiwania wszelkich informacji związanych z bieżącą działalnością Prezydium. Prezes składa sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium podczas każdego posiedzenia Zarządu PZBS.

§ 5
 1. Prezes proponuje projekt porządku obrad zebrań Zarządu oraz proponuje listę zaproszonych gości. Każdy z członków Zarządu ma prawo zaproponować włączenie określonych punktów do projektu porządku obrad w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o zwołaniu zebrania.
 2. Biuro PZBS lub Prezes przesyłają (standardem jest komunikacja mailowa) zawiadomienia o zebraniach wraz z proponowanym porządkiem obrad na co najmniej 5 dni przed terminem zebrania. Członkowie Zarządu powinni otrzymać materiały do omawiania na zebraniu co najmniej 3 dni przed Zebraniem. W uzasadnionych sytuacjach materiały mogą być przedstawiane podczas Zebrania.
  a)     Informacja o terminie najbliższego zebrania Zarządu publikowana jest na stronie PZBS.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej PZBS ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu PZBS oraz Prezydium Zarządu PZBS z głosem doradczym. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być również uwzględniany w dyskusjach mailowych związanych z podejmowaniem decyzji przez Zarząd.
  a)     Przewodniczący Rady Sędziów, Rady Trenerów i Rady Zawodniczej oraz Inspektor Ochrony Danych PZBS otrzymują planowany porządek obrad oraz mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu oraz w dyskusjach mailowych związanych z podejmowaniem decyzji przez Zarząd w zakresie dotyczącym swoich kompetencji.  Prezes, Prezydium lub Zarząd może zaprosić wybrane osoby na posiedzenia Zarządu.
 4. Każdy z Prezesów Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego może wyrazić chęć uczestnictwa w zebraniu Zarządu PZBS, wtedy Prezes może wystosować dla niego odpowiednie zaproszenie.
§ 6
 1. Porządek obrad zaproponowany przez prowadzącego obrady Zarząd przyjmuje w głosowaniu na początku obrad.
 2. Wnioski zgłoszone po rozpoczęciu zebrania mogą w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach uzupełnić porządek obrad po przyjęciu ich przez Zarząd w głosowaniu.

§ 7

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymaga się obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania, a w przypadku głosowania w trybie internetowym – udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w trybie głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych innych niż zatwierdzanie składu Reprezentacji Polski. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie odmiennym od wynikającego z poprzedniego zdania.
 3. Prezes może zarządzić głosowanie za pośrednictwem korespondencji mailowej:
  1. po otrzymaniu materiałów (co najmniej 24 godziny przed zarządzeniem głosowania) członkowie Zarządu mają prawo zgłosić swoje uwagi i wnioski, a także prowadzić wewnętrzną dyskusję na poruszany temat;
  2. ostateczną wersję stanowiska/uchwały pod głosowanie przedstawia Prezes, wyznaczając termin (data i godzina), do którego należy oddać głos za, przeciw lub wstrzymujący; minimalny czas pozostawiony na głosowanie to 24 godziny (w przypadku dni wolnych od pracy czas powinien być dłuższy); nieoddanie głosu w wyznaczonym terminie uważa się za brak udziału w głosowaniu;
  3. w czasie trwania głosowania niedopuszczalne jest prowadzenie dyskusji dotyczącej tematu głosowania;
  4. głosy przesyłane są do Prezesa lub osoby upoważnionej przez niego do przeprowadzania głosowania i udostępniane są do wiadomości wszystkich członków Zarządu;
  1. w szczególnie pilnych i ważnych sprawach tryb 24 godziny na dyskusję i 24 godziny na głosowanie może ulec skróceniu do 24 godzin przy braku sprzeciwu członków Zarządu. Wtedy nie obowiązuje zakaz dyskusji w trakcie głosowania.
  1. w przypadku oddania więcej niż jednego głosu przez tę samą osobę za ważny uważa się pierwszy oddany głos;
  2. podjęte stanowisko/uchwała jest dołączana do protokołu z najbliższego stacjonarnego zebrania Zarządu.
 4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał przez Prezydium.
§ 8
 1. Zebrania Zarządu i Prezydium są protokołowane. Protokół zawiera: datę i miejsce obrad, wykaz osób biorących udział w obradach, porządek obrad, zwięzłe streszczenie wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał i decyzji, oraz w przypadkach głosowania szczegółowe jego wyniki.
 2. Na żądanie któregokolwiek z członków Zarządu należy umieścić w protokole zebrania Zarządu złożone przez niego na piśmie votum separatum, opinię, względnie inne zastrzeżenie. Tę samą zasadę stosuje się do członków Prezydium i protokołu zebrania Prezydium.
 3. Projekt protokołu zebrania Zarządu (Prezydium) jest dostarczany członkom Zarządu (Prezydium) do 14 dni po zakończeniu zebrania, zatwierdzany na kolejnym zebraniu Zarządu (Prezydium) i podpisywany przez protokolanta i prowadzącego dane obrady. W sytuacjach uzasadnionych protokół może być zatwierdzony za pośrednictwem korespondencji mailowej.
 4. Prawo wglądu do protokołów zebrań mają członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezes lub Zarząd może zdecydować o udostępnieniu protokołu lub jego części innym osobom.
 5. W terminie do 10  dni po zakończeniu zebrania Dyrektor Biura publikuje na stronie PZBS komunikat z posiedzenia Zarządu zawierający, uzgodnioną przez Zarząd, jako przekazywaną do publicznej wiadomości, informację o podjętych decyzjach i uchwałach.
§ 9
 1. Prezydium powołuje, rozwiązuje i nadzoruje wydziały i komisje tworzące strukturę organizacyjną Zarządu. Prezydium zatwierdza regulaminy pracy wydziałów i komisji.
 2. Struktura organizacyjna Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.