Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XXXVII Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej

REGULAMIN XXXVII  MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BRYDŻU SPORTOWYM

Sypniewo koło Jastrowia, 18-21 czerwca 2024

Organizatorem Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej (MPMS) jest: Wielkopolski Związek Brydża Sportowego przy współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego

1. Cel Mistrzostw

1.1 Popularyzacja brydża sportowego w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi swoich zainteresowań będzie spędzać wolny czas z dala od wszelkich zjawisk patologii społecznej.
1.2 Integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych.
1.3 Rozwijanie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: młodzika, juniora młodszego i juniora.
1.4 Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzieży Szkolnej oraz najlepszych województw, klubów i szkół w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Uczestnicy

2.1. W XXXVII Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mogą startować uczniowie
i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2.2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

2.3. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz palenia tytoniu (w tym używania e-papierosów) w miejscu i otoczeniu rozgrywek. Wszelkie naruszenia tego zakazu skutkować mogą surowymi karami, włącznie z natychmiastowym usunięciem z Mistrzostw oraz skierowaniem wniosku do Wydziału Dyscypliny PZBS.

2.4. Mistrzostwa – rozgrywki, zakwaterowanie, wyżywienie – odbywają się w Ośrodku Activ  w Sypniewie koło Jastrowia.
Całkowity koszt udziału wynosi 450 zł od osoby – od obiadu we wtorek do śniadania w piątek lub 390 zł – od obiadu we wtorek do kolacji w czwartek z koniecznością wykwaterowania z pokoju do godziny 20.00.

Do zamówionej diety wegetariańskiej lub bezglutenowej ośrodek doliczy 18 zł/osobę. Cena obejmuje też korzystanie z boisk, basenu i kortów wg uznania instruktora. Ze stacji PKP Jastrowie będzie kursował bezpłatny transport, należy zatem w zgłoszeniu podać godzinę przyjazdu i odjazdu.

Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie udostępnionego pod linkiem formularza „Deklaracja Udziału w Brydżowych Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerEiL_qDSJGH7p7NjLopXcQ4l9Yt3f5hdkBTumfsee_OwPyA/viewform?usp=pp_url

2.5. Wszystkie ekipy muszą mieć na czas przejazdu i trwania zawodów prawnego opiekuna (ukończone 21 lat) mianowanego przez organ delegujący (WZBS, Dyrektor Szkoły, Klub, itp.).

2.6. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez WZBS i PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

2.7 Organizator zezwala na korzystanie z infrastruktury sportowej ośrodka (boiska, basen, hala sportowa) wg ustalonego harmonogramu pod opieką trenerów.

2.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków.

3. System rozgrywek

3.1 Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3.2 W kategorii szkół podstawowych każdy zawodnik z pary lub teamu jest reprezentantem szkoły podstawowej.

3.3 W przypadku, gdy do danego turnieju zgłosi się po co najmniej 10 uczestników w każdej kategorii, to rozgrywany będzie oddzielnie turniej dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Jeżeli liczba par lub teamów będzie niewystarczająca do podziału na kategorie, to rozegrany zostanie jeden wspólny turniej.

3.4 Konkurencje:

a) Turniej par mikstowych (na zapis maksymalny) - 3*10 rozdań

b) Turniej par open (na zapis maksymalny) - 4*10 rozdań.

c) Turniej teamów – 6 rund eliminacyjnych po 6 rozdań oraz półfinały (10 rozdań) i finał oraz mecz o 3. miejsce (12 rozdań)

W turnieju teamów mogą uczestniczyć zespoły złożone z 4 zawodników. W wyjątkowych przypadkach sędzia może dopuścić do udziału drużyny 5 lub 6 osobowe (w celu umożliwienia gry wszystkim zawodnikom). Organizatorzy zapewniają medale i puchary dla 4 osób z teamów, które zajęły I, II, III miejsce.

Po zakończeniu eliminacji zwycięzca eliminacji wybiera do półfinału przeciwnika z miejsc 3-4 Wygrani półfinałów grają w finale, przegrani grają mecz o 3 miejsce. W razie remisu o wyższym miejscu decyduje miejsce po eliminacjach. W meczach fazy pucharowej ustala się c/o w impach dla drużyn wyżej sklasyfikowanych po eliminacjach na 1/4 różnicy VP.

d) Turnieje par dziewcząt i chłopców (na zapis maksymalny) - (24-26 rozdań)

4. Współzawodnictwo

W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej będzie prowadzona punktacja w kategoriach województw, klubów i szkół na następujących zasadach:

4.1. Podstawą naliczania punktów w kategoriach województw, klubów i szkół (z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe) jest suma punktów zdobytych przez wszystkie zawodniczki i zawodników we wszystkich konkurencjach Mistrzostw;
4.2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwa lub więcej klubów lub szkół, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary Turnieju Par Open na Zapis Maksymalny, grającej w pełnym składzie klubowym lub szkolnym.

4.3 Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą według następującego wzoru:
w turniejach par – liczba startujących x3 z obniżką o 4 do połowy startujących par włącznie i dalej z obniżką o 2; w turnieju teamów – liczba startujących x6 z obniżką o 8 do połowy startujących teamów włącznie i dalej z obniżką o 4.

4.4 Premie za czołowe miejsca we wszystkich konkurencjach: 10-8-6-5-4-3-2-1

5. Sędziowie

5.1. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS.

5.2. Sędzia główny może zmienić liczbę planowanych rozdań lub zmienić harmonogram zawodów w uzasadnionych przypadkach.

5.3. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej decyzje sędziego głównego są ostateczne

 

6. Nagrody

6.1. Zawodnicy klasyfikowani w poszczególnych konkurencjach na miejscach 1-3 otrzymają medale, puchary i dyplomy w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

6.2 Trzy pierwsze szkoły podstawowe i i trzy pierwsze szkoły ponadpodstawowe otrzymają puchary.

6.3 Kluby, które zdobędą trzy pierwsze miejsca – otrzymają puchary. (Nie ma podziału na kategorie szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

7. Postanowienia końcowe.

7.1 Wszyscy uczestnicy powinni posiadać wypełnione oświadczenia:
- Zgoda na udział w XXXVII MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w brydżu sportowym,
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek oraz zmian w regulaminie w zależności od ilości zgłoszeń.

7.3 Osoba do kontaktu – Elżbieta Paluczek 665391957