Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej

 

Wersje do druku:

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej (zwanymi dalej EOOM) w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża sportowego.
 3. EOOM odbędą się 22 marca 2014 r o godzinie 10:00. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary chłopców lub dziewcząt (niedopuszczane są pary mieszane) w wieku 16-18 lat. Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, województw czy stref. Nie przewidujemy dopuszczania do rozgrywek zawodników młodszych
 4. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, NE, SW i NE. Szczegółowy podział obejmujący województwa przypisane do każdej ze stref, organizatorów lokalnych oraz numery kontaktowe znajdują się w Komunikacie Organizacyjnym EOOM 2014 (zał. nr 1).
 5. Pary składające się z zawodników z tej samej strefy mogą wystąpić w wyłącznie w swojej strefie zaś parom międzystrefowym przysługuje prawo startu w strefie jednego z zawodników.
 6. Sędziów poszczególnych stref delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska.
 7. W eliminacjach należy rozegrać 40 rozdań. Proponuje się rundy 2-rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.
 8. Sposób przeprowadzenia turnieju, pobrania rozdań, wysłania wyników oraz uwagi dotyczące zrównoważania zostaną opublikowane w osobnym komunikacie technicznym do dnia 10 marca.
 9. Wyniki centralne zostaną policzone na MAXy.
 10. Do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej awansują z listy centralnej:
  • 36 par chłopców (w tym ewentualne pary powołane)
  • 24 pary dziewcząt (w tym ewentualne pary powołane)
 11. Z każdego województwa awansuje przynajmniej jedna para chłopców pod warunkiem, że osiągnęła wynik minimum 40% w wynikach centralnych i województwo wystawiło minimum trzy pary chłopców w eliminacjach. W przypadku dziewcząt wystawić należy minimum 2 pary. Przyjmuje się, że para mieszana reprezentuje oba województwa.
 12. Do finału z jednego województwa może awansować maksymalnie określona liczba zawodników zgodnie z limitami awansów na rok 2014 (zał. nr 2). Para może awansować z naruszeniem limitu wyłącznie w sytuacji, w której brakuje miejsca dla jednego zawodnika (wcześniej pozostał limit równy 1).
 13. W przypadku gdy wszystkie limity zostaną osiągnięte do finału dopuszcza się najwyżej sklasyfikowane pary, które jeszcze nie awansowały (z pominięciem limitów wojewódzkich).
 14. Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych nie przewiduje powoływania par do finału bez udziału w eliminacjach. Komisja zastrzega sobie jednak prawo do powołania do 3 par chłopców i 2 par dziewcząt z uwagi na przyczyny stricte losowe lub reprezentowanie kraju na imprezach wyższej rangi. Termin składania wniosków o zwolnienie upływa tydzień przed rozpoczęciem eliminacji (godz. 10:00 dnia 15 marca 2014). Wnioski rozpatruje Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych.
 15. 15. Kolejność rozpatrywania awansów:
  1. powołania (punkt 14)
  2. minima wojewódzkie (punkt 11)
  3. limity wojewódzkie (punkt 12)
  4. pozostali (punkt 13)
 16. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyduje Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych.
Marian Wierszycki
Komisja Regulaminów Sportowych
Adrian Bakalarz
Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych