Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

REGULAMIN 18. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2015

I. Założenia ogólne

 1. Organizatorem 18. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2015 (MPImp) jest Małopolski Związek Brydża Sportowego.
 2. MPimp mają charakter otwarty.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy.
 4. MPimp zostaną rozegrane w dniach 20–22 listopada 2015 w Krakowie.
 5. W MPimp mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPimp przyjmowane są na miejscu rozgrywek w dniu 20 listopada 2015 r do godz. 11.30. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową.
 2. Opłata startowa do MPimp wynosi:
  • 125 zł od zawodnika nie będącego członkiem PZBS, 100 zł od członka PZBS nieuprawnionego do ulg, 75 zł od członka PZBS z uprawnieniem do zniżki (juniorzy, seniorzy), 50 zł od członków PZBS – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1995 i młodsi.
  • Wpisowe dla par awansujących do finału wynosi 50 zł od osoby bez zniżek.
  • Wpisowe do turnieju pocieszenia: 50 zł niezrzeszeni; 30 zł – członkowie PZBS; 20 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 10 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1995 i młodsi.
  • Wpisowe do OTP** Wawelski Smok: 60 zł niezrzeszeni; 45 zł – członkowie PZBS; 35 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 10 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1995 i młodsi.

III. Harmonogram Mistrzostw

20.11,
piątek
10.30 − 11.30 rejestracja par
12.00 − 16.30 eliminacje (3 x 10 rozdań)
17.30 − 22.00 ćwierćfinały A i B (3 x 10 rozdań)
21.11,
sobota
10.30 − 15.00 półfinały A i B (3 x 10 rozdań)
16.30 − 21.30 finał sesja I – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)
16.30 − 21.00 turniej pocieszenia na maxy (3 x 10 rozdań)
22.11,
niedziela
10.15 – 15.15 finał sesja II – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)
10.30 – 17.30 OTP** Wawelski Smok (4 x 10 rozdań)
16.00 – 16.15 uroczystość zakończenia 18. Mistrzostw Polski na IMPy

Harmonogram i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par.

IV. Założenia sportowe

System liczenia – punkty meczowe bez ograniczenia ze stołu obliczane do średniej z redukcją min. 25% skrajnych zapisów. Każda grupa obliczana jest na osobną średnią.

1. 20 listopada 2015, piątek, godz. 12.00 – eliminacje

Pary zgłoszone do godz. 11.30 zostaną podzielone sposobem pętelkowym wg WK na 3 lub 4 grupy (możliwie równoliczne). Podczas eliminacji zostaną rozegrane trzy sesje dziesięciorozdaniowe, z których awans do ćwierćfinału A uzyskają w kolejności:

 • minimum 25% najlepszych par z każdej grupy;
 • minimum 25% najlepszych par z klasyfikacji łącznej eliminacji.

Dokładna liczba awansujących par zostanie ogłoszona podczas I sesji eliminacji.

Pozostali uczestnicy grają w ćwierćfinale B.

Zawodnicy w ćwierćfinale A i B nie otrzymują c/o. Przy równoczesnym awansie z kilku klasyfikacji awansują kolejne pary z klasyfikacji grupowej, a następnie łącznej.

2. 20 listopada 2015, piątek, godz. 17.30 – ćwierćfinały

Uczestnicy ćwierćfinału B muszą potwierdzić udział (odebrać starówkę) do godz. 16.50. Ćwierćfinał A zostanie rozstawiony pętelkowo wg klasyfikacji łącznej. Podczas ćwierćfinału zostaną rozegrane trzy sesje dziesięciorozdaniowe, z których awans do półfinału A uzyskają:

 • z ćwierćfinału A zwycięzcy minisesji = 3 pary, oraz minimum 45% najlepszych par z klasyfikacji końcowej ćwierćfinału;
 • z ćwierćfinału B minimum 10% najlepszych par z klasyfikacji końcowej ćwierćfinału.

Pozostali uczestnicy grają w półfinale B. Zawodnicy w półfinale A otrzymują c/o w wysokości 25% dotychczasowego wyniku; w półfinale B nie ma c/o. Pary awansujące z ćwierćfinału B otrzymują c/o w wysokości równej c/o par awansujących z ćwierćfinału A od ostatnich par poczynając (c/o ostatniej pary awansującej z ćwierćfinału A jest równe c/o ostatniej pary awansującej z ćwierćfinału B; c/o przedostatniej pary awansującej z ćwierćfinału A jest równe c/o przedostatniej pary awansującej z ćwierćfinału B, itd.). Zwycięzcy minisesji w ćwierćfinale A otrzymują c/o w wysokości równej zwycięzcom ćwierćfinału B. W przypadku, gdy para znajdzie się na miejscach awansowych w kilku klasyfikacjach zalicza się jej wyższe c/o.

3. 21 listopada 2015, sobota, godz. 10.30 – półfinały

Uczestnicy półfinału B muszą potwierdzić udział (odebrać starówkę) do godz. 10.20. Półfinał A zostanie rozstawiony pętelkowo wg klasyfikacji c/o. Podczas półfinału zostaną rozegrane trzy sesje dziesięciorozdaniowe, z których awans do finału (16 par) uzyskają:

 • 14 najlepszych par z klasyfikacji końcowej półfinału A;
 • 2 najlepsze pary z klasyfikacji końcowej półfinału B.

Pozostali uczestnicy kończą rywalizację. Zawodnicy w finale otrzymują c/o w wysokości 50% dotychczasowego wyniku. Zwycięzcy półfinału B otrzymują c/o w wysokości równej wynikowi 13. i 14. pary w półfinale A.

4. 21 listopada 2015, sobota, godz. 16.30 – finał sesja I (16 par)

5. 22 listopada 2015, niedziela, godz. 10.15 – finał sesja II (16 par)

Uczestnicy finału rozgrywają dwie sesje systemem „każdy z każdym” (2*15 rund po 2 rozdania).

V. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par na IMPy na 2015 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zdobywcy ośmiu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 1500 zł; wysokość pozostałych nagród finansowych uzależniona jest od liczby startujących par.
 3. Dla wszystkich finalistów przewidywane są nagrody rzeczowe.

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

VII. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również otrzyma karę proceduralną.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

Turniej pocieszenia otrzymuje kategorię OTP*. PKL-e i PM za zajęcie czołowych miejsc w Mistrzostwach przyznawane zgodnie z obowiązującym RK.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
 3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 2 imp.
 4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 4 imp.

X. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

Marcin Kuflowski

Prezes Zarządu MZBS

Marian Wierszycki

Wiceprezes PZBS