Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

57. Międzynarodowy Kongres Bałtycki - Regulamin Mistrzostw Polski Teamów

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Mistrzostw Polski Teamów, zwanymi dalej Mistrzostwami, jest Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 80.
 2. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 7-9 sierpnia 2017 w ramach 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego w Hali Tenisowej im. Braci Korneluków STK w Sopocie przy ul. Tenisowej 7.
 3. W Mistrzostwach stosuje się Regulamin 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. W przypadku konfliktu pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu.
 4. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa:
  1. w eliminacjach i fazie grupowej - 10 minut po rozpoczęciu następnego meczu, a w przypadku ostatniego meczu eliminacji lub fazy grupowej 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu
  2. w meczach pucharowych – 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu.
 5. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 79C2 MPB za zgodą sędziego głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane dotąd nagrody, na rozpoczęte mecze w fazie pucharowej lub w fazie grupowej. Sędzia główny każdorazowo decyduje czy taka zmiana może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone, na klasyfikację długofalową kongresu, podział na grupy czy zwycięstwo w meczu pucharowym.
 6. Wpisowe do Mistrzostw jest zgodne ze wpisowym ogłoszonym w Regulaminie 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego i dla zawodnika niezrzeszonego, zawodnika PZBS lub zawodnika zagranicznego, ulgowe i uczniowie do lat 19 wynosi odpowiednio:
  1. za pierwszy dzień gry 160, 110, 80 i 35 zł
  2. za drugi i trzeci dzień gry po 75, 50, 35 i 10 zł.

II. Założenia sportowe<

 1. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie Mistrza Polski Teamów, Wicemistrza Polski Teamów i Drugiego Wicemistrza Polski Teamów.

 2. Mistrzostwa są zawodami drużynowymi, w których mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe.
 3. Drużyna mająca mniej niż 6 zawodników może dołączyć zawodnika w dowolnym momencie pod warunkiem uregulowania wpisowego tak jakby zawodnik brał udział w rozgrywkach od samego początku.
 4. Mistrzostwa składają się z czterech części opisanych szczegółowo w schemacie rozgrywek stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zdecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.
 6. W fazie pucharowej drużyna, która zajęła wyższe miejsce po eliminacjach otrzymuje carry-over w wysokości odpowiadającej 10% liczby rozdań przewidzianych do rozegrania w danym meczu.

III. Punkty klasyfikacyjne

 1. Zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej Mistrzostw otrzymają krajowe punkty mistrzowskie (PM):
  • 1. miejsce : 3 PM i 450 aPKL
  • 2. miejsce: 2 PM i 349 aPKL
  • 3. miejsce: 1 PM i 280 aPKL
  • 4. miejsce: 0.5 PM i 200 aPKL
 2. Warunkiem przyznania punktów, o których mowa w ustępie poprzednim, jest wystawienie zawodnika do gry przynajmniej 25% rozdań przeznaczonych do rozegrania w:
  1. eliminacjach
  2. fazie grupowej lub w każdym meczu w fazie pucharowej.
 3. W przypadku walkowera przyjmuje się, że obie drużyny mogą zadeklarować dowolne wystawienie zawodników w segmentach, które nie zostały rozegrane.

IV. Nagrody

 1. Do podziału nagród stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Zawodów 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego z następującymi zastrzeżeniami:
  1. fundusz nagród stanowi co najmniej 50% wpisowego
  2. każdy zwycięzca grupy w fazie grupowej otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500 zł, która wlicza się do funduszu nagród.
 2. Pierwsze trzy miejsca dodatkowo otrzymują przygotowane przez PZBS medale. Zarząd PZBS, na określonych przez siebie zasadach, zapewnia pokrycie kosztów wpisowego oraz noclegu w turnieju eliminacyjnym Grand Prix Polski Teamów 2017 w Wilnie zawodnikom zwycięskiego teamu - pod warunkiem uczestnictwa w Wilnie minimum 4 zawodników z tego teamu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

Wykaz załączników:

1. Schemat rozgrywek Mistrzostw Polski Teamów

Załącznik nr 1

Mistrzostwa Polski Teamów 2017

Schemat rozgrywek.

Dzień 1 – godz. 10.00 - eliminacje
Faza rozstawiona

3 mecze 4 rozdaniowe przeliczane na VP wedle tabelki ułamkowej, w grupach 4 drużynowych. Podziału na grupy dokonuje się metodą pętelkową w oparciu o WK drużyn. Sędzia Główny może dostosować rozstawienie wedle własnego uznania.

Faza na dochodzenie

5 meczów 4 rozdaniowych na dochodzenie z opóźnieniem jednej rundy bez powtórzeń przeliczane na VP wedle tabelki ułamkowej z zachowaniem wyniku.

Dzień 1 – godz. 17.00 – faza grupowa i początek fazy pucharowej
Początek fazy pucharowej

16 pierwszych drużyn rozpoczyna walkę w systemie pucharowym do dwóch porażek (po pierwszej porażce walczy się co najwyżej o trzecie miejsce).

W pierwszej rundzie fazy pucharowej najwyżej sklasyfikowana drużyna wybiera przeciwnika z miejsc 9-16. Następnie przeciwnika wybiera kolejna najwyżej sklasyfikowana drużyna i tak do utworzenia wszystkich par. Pierwsza para rozstawiona jest z numerami 1 i 16, druga z numerami 2 i 15 i tak dalej. Rozstawienie do kolejnych rund jest automatyczne, przygotowane tak by drużyny rozstawione z numerami 1 i 2 mogły się spotkać dopiero w finale. W pierwszych dwóch rundach fazy pucharowej gra się dwusegmentowe mecze 16 rozdaniowe.

/

Przegrani pierwszej rundy pucharowej tworzą koszyk przegranych, który będzie walczył o trzecie miejsce. Przegrani odpadając zajmują miejsca w kolejności po fazie eliminacyjnej. Wygrani kontynuują grę dnia następnego.

Faza grupowa

Pozostałe drużyny tworzą, wedle kolejności miejsc, ośmiodrużynowe grupy A, B, C, D itd., w ramach których grają 7 meczów 4 rozdaniowych z zachowaniem dotychczasowego wyniku. Drużyny kończą grę, a zwycięzca każdej grupy otrzymuje nagrodę w wysokości 500 zł.

Dzień 2 – godz. 10.00 - półfinał

Zwycięzcy fazy pucharowej grają w półfinale 4 segmenty 8 rozdaniowe.

Koszyk przegranych (8 drużyn) gra dwa mecze, każdy złożony z dwóch segmentów 8 rozdaniowych, celem wyłonienia 2 drużyn, które będą kontynuowały grę następnego dnia.

Dzień 3 – godz. 10.0 - finał

Zwycięzcy półfinałów grają w finale 4 segmenty 8 rozdaniowe.

Koszyk przegranych (4 drużyny) dwa mecze, każdy złożony z dwóch segmentów 8 rozdaniowych, celem wyłonienia Drugiego Wicemistrza Polski Teamów.