Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Rozgrywki Kadry Mikstowej 2018/2019

I. Informacje podstawowe

 1. Rozgrywki Kadrowe maja na celu wyłonienie Mikstowej Reprezentacji Polski na Drużynowe Mikstowe Mistrzostwa Europy Lizbona 2019 oraz inne imprezy wskazane przez Zarząd PZBS.
 2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.
 3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par mikstowych, w których każdy z zawodników:
  1. jest obywatelem Polski, lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo,
  2. spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF,
  3. jest zrzeszony w PZBS w roku 2018, a także w 2019 w razie gry w NKM.
 4. Rozgrywki prowadzone będą w następujących etapach:
  1. Krajowa Kadra Mikstowa (KKM) – kryterium parowe na IMP-y,
  2. Mistrzowska Kadra Mikstowa (MKM) – kryterium parowe na IMP-y z przeliczeniem na VP,
  3. Narodowa Kadra Mikstowa (NKM) – teamy,

  – przy czym, w zależności od liczby zgłoszeń, etap pierwszy lub pierwszy i drugi mogą się w ogóle nie odbyć.

 5. Szczegółowy system rozgrywek, szczegółowe zasady obliczania wyników oraz wysokość wpisowego dla każdego etapu będą ogłaszane w oddzielnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa do KKM i MKM łącznie wynosi 100 zł od zawodnika (zniżki nie obowiązują). Opłata startowa do NKM wynosi 100 zł od zawodnika (zniżki nie obowiązują).
 6. Uczestnicy poszczególnych etapów, także uprawnieni do bezpośredniego startu w dalszych etapach, muszą do dnia 15.11.2018 r. dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Uczestnicy zgłoszeni po tym terminie mogą – ze względów organizacyjnych – nie zostać dopuszczeni do udziału w rozgrywkach. Uczestnicy uprawnieni do bezpośredniego startu w NKM zgłaszają się jako team dwu- lub trzyparowy, lub też jako pojedyncze pary do tzw. poczekalni, ale w tym ostatnim przypadku nie gwarantują sobie udziału w NKM (patrz pkt IV.4).
 7. Zgłoszenie się do KKM lub MKM zawodnika, który mógłby być uprawniony do bezpośredniego startu w dalszych etapach, jest równoznaczne z rezygnacją z tych uprawnień.
 8. Gdy w niniejszym regulaminie mowa o „Rankingu” rozumie się przez to Oficjalny Ranking Brydżowy PZBS wg notowania z dnia 30.09.2018 r.

II. Krajowa Kadra Mikstowa

 1. Rozgrywki KKM będą prowadzone w dniach 27-28.12.2018 r.
 2. Rozegrane zostanie ok. 70 rozdań.
 3. Jeśli liczba par zgłoszonych do obu kryteriów parowych łącznie będzie niższa niż 36, rozgrywki KKM nie odbędą się, a zgłoszone do KKM pary zyskają uprawnienia do gry w MKM.
 4. Jeśli liczba par zgłoszonych do obu kryteriów parowych łącznie będzie niższa niż 24, rozgrywki KKM oraz MKM nie odbędą się, a zgłoszone do obu tych kryteriów pary uzyskają prawo udziału w rozgrywkach NKM.

III. Mistrzowska Kadra Mikstowa

 1. Rozgrywki MKM będą prowadzone w dniach 28-30.12.2018 r., a w przypadku odwołania KKM (patrz pkt II.3) – w dniach 27-30.12.2018 r. Rozgrywki MKM mogą być też całkowicie odwołane – patrz pkt II.4.
 2. W MKM uczestniczą pary awansujące z KKM i potwierdzają swój udział w MKM natychmiast po zakończeniu rozgrywek KKM.
 3. Uprawnionych do bezpośredniego startu w MKM jest też – w zależności od liczby zgłoszeń – co najwyżej 12 lub 16 par, których łączne WK wynosi co najmniej 30 lub których suma miejsc w Rankingu jest mniejsza od 280.
 4. Liczba par uczestniczących w MKM jest zależna od łącznej liczby zgłoszeń do obu kryteriów parowych Kadry Mikstowej i zostanie ogłoszona po zamknięciu zgłoszeń wraz z listą par dopuszczonych bezpośrednio do startu w MKM. Możliwe są następujące warianty:
  1. Jeśli łączna liczba par zgłoszonych do obu kryteriów parowych wyniesie 36-60, w MKM uczestniczyć będą 24 pary. Maksymalnie 12 par uzyskuje uprawnienia do bezpośredniego startu w MKM. Rozgrywki MKM są dopełniane odpowiednią liczbą par awansujących z KKM (tj. co najmniej 12 parami).
  2. Jeśli łączna liczba par zgłoszonych do obu kryteriów parowych przekroczy 60, w MKM uczestniczyć będzie 36 par. Maksymalnie 16 par uzyskuje uprawnienia do bezpośredniego startu w MKM. Rozgrywki MKM są dopełniane odpowiednią liczbą par awansujących z KKM (tj. co najmniej 20 parami).
 5. Jeśli bezpośrednio do MKM zgłosi się w regulaminowym terminie więcej uprawnionych par niż maksymalna liczba tych par określona na podstawie pkt. 4, to o dopuszczeniu par bezpośrednio do MKM będzie decydował lepszy sumaryczny wynik poszczególnych par w Rankingu.
 6. Jeśli para z dowolnego tytułu startująca w MKM zrezygnuje z jakichkolwiek powodów z dalszej gry, jej uprawnienia przejmuje następna według wyniku para uczestnicząca w KKM.
 7. Rozegrane zostanie ok. 120 rozdań, a w przypadku odwołania KKM (patrz pkt II.3) – ok. 180 rozdań.
 8. Nagrodą dla najlepszej pary MKM jest przyznanie przez PZBS środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa pary w Otwartych Mistrzostwach Europy 2019 w konkurencji par mikstowych.

IV. Narodowa Kadra Mikstowa

 1. Rozgrywki NKM będą przeprowadzone w dniach 23-27.01.2019 r.
 2. W rozgrywkach NKM startują wyłącznie teamy trzyparowe w liczbie:
  1. 6 teamów – jeśli do obu kryteriów parowych łącznie zgłosi się od 24 do 60 par,
  2. 8 teamów – jeśli do obu kryteriów parowych łącznie zgłosi się więcej niż 60 par,
  3. wszystkie zgłoszone teamy – jeśli wcześniejsze etapy rozgrywek nie odbędą się.
 3. Do bezpośredniego startu w NKM uprawnione są teamy złożone z co najmniej dwóch par spełniających wszystkie z następujących warunków:
  1. łączne WK pary wynosi co najmniej 36,
  2. jedno z partnerów zajmuje w Rankingu miejsce nie niższe niż pięćdziesiąte, drugie z partnerów zajmuje w Rankingu miejsce nie niższe niż setne.
 4. Do tzw. poczekalni mogą zgłosić się, w regulaminowym terminie zgłoszeń, pojedyncze pary spełniające warunki z pkt. 3, które nie utworzyły teamu. Pary z poczekalni nie mogą same dobierać sobie par do teamu i wezmą udział w rozgrywkach NKM tylko wtedy, gdy zostaną wybrane przez inne pary.
 5. Prawo tworzenia teamów uzyskują najlepsze pary z MKM oraz dwuparowe teamy zgłoszone bezpośrednio (pkt. 3), przy czym pierwszeństwo w doborze par do teamu maja dwie czołowe pary według wyników MKM. Pary te mogą dobrać pary do teamu spośród par uczestniczących w MKM z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz par z poczekalni (pkt 4), lub też mogą zaproponować wspólną grę dwuparowemu teamowi zgłoszonemu bezpośrednio (pkt 3). Następne w kolejności doboru par do teamu są dwuparowe teamy zgłoszone bezpośrednio (w kolejności według malejącej sumy WK teamu), a w dalszej kolejności – następne pary awansujące z MKM.
 6. Uczestnicy uprawnieni do tworzenia teamów (patrz pkt 5), dobierając pary z MKM, mogą dobrać sobie wyłącznie pary spośród pierwszych 75% par sklasyfikowanych w MKM. Liczba par, spośród których można dokonać wyboru pary do teamu, może się zwiększyć tylko wtedy, gdy pierwszych 75% par sklasyfikowanych w MKM odmówi wspólnej gry.
 7. Wszystkie teamy utworzone po MKM zgłaszają się droga elektroniczna do dnia 06.01.2019 r. Teamy uprawnione do bezpośredniego startu w NKM zgłaszają się najpierw w terminie określonym w pkt. I.6.
 8. Rozgrywki NKM odbędą się w trzech fazach:
  1. Round-Robin – mecze po 2x12 rozdań w razie startu 6 teamów, a 2x10 rozdań w razie startu 8 teamów,
  2. Mecze półfinałowe – 6x12 rozdań,
  3. Mecz finałowy – 8x12 rozdań.
 9. Zwycięzca fazy Round-Robin dokonuje wyboru przeciwnika do meczu półfinałowego z miejsc 3-4.
 10. W półfinale i finale carry-over dla teamu z wyższego miejsca po Round-Robin wynosi 0,1 IMP.

V. Reprezentacja Polski

 1. Prawo reprezentowania Polski uzyskuje team, który zwyciężył w finale NKM.
 2. Prawo reprezentowania Polski maja tylko te pary, które rozegrały min. 33% wszystkich rozdań, w tym 40% meczu finałowego.
 3. Rezerwę Reprezentacji stanowi team, który uczestniczył w finale NKM.
 4. Jeśli w teamie Reprezentacji co najmniej dwie z trzech par będą musiały zrezygnować z gry w barwach Polski w konkurencji mikstowej z jakichkolwiek przyczyn, team ten traci prawo reprezentowania Polski i zostaje zastąpiony przez Rezerwę Reprezentacji, która przejmuje wszystkie prawa Reprezentacji (staje się Reprezentacją) zarówno w danym momencie, jak w przyszłości.
 5. Jeśli również w teamie Rezerwy Reprezentacji co najmniej dwie z trzech par będą musiały zrezygnować z gry w barwach Polski w konkurencji mikstowej z jakichkolwiek przyczyn, team ten traci prawo reprezentowania Polski i zostaje zastąpiony przez team zajmujący najwyższe miejsce po fazie Round-Robin w NKM, z wyłączeniem teamów uczestniczących w finale NKM. Ten team przejmuje wszystkie prawa Reprezentacji (staje się Reprezentacją) zarówno w danym momencie, jak w przyszłości.
 6. Jeśli któraś z par uprawnionych do gry w Reprezentacji nie będzie mogła zagrać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub z uwagi na kolizje terminów z rozgrywkami Reprezentacji Kobiet, Open lub Seniorów, kapitan może zdecydować o powołaniu do teamu innej pary spośród par uczestniczących w NKM. Para ta przejmuje wszystkie uprawnienia pary, którą zastąpiła, zarówno w danym momencie, jak w przyszłości.
 7. Pary Reprezentacji oraz Rezerwy Reprezentacji zobowiązane są do:
  1. przestrzegania zapisów zawartych w Karcie Reprezentanta,
  2. realizacji zadań szkoleniowych określonych przez Kapitana Sportowego Kadry Mikstowej.

  Niespełnienie tych warunków skutkuje utratą posiadanych praw.

VI. Przepisy końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
 3. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych:
  1. w KKM i MKM – pełnej karty konwencyjnej w języku polskim lub angielskim w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
  2. w NKM – 3 egzemplarzy karty konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.
 4. Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu oraz podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 5. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.
 6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

 

Komisja Sportu Wyczonowego