Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2020

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2020

I. Informacje podstawowe

1.Podstawowym celem rozgrywek kadry mikstowej jest budowa szerokiego zaplecza na przyszłość oraz przygotowanie i szkolenie wybranej liczby zawodników do rozgrywek mistrzowskich w najbliższych latach. Celem krótkoterminowym jest wyłonienie Mikstowej Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy na Maderze w czerwcu 2020 roku. 
2.Organizatorem rozgrywek jest PZBS.
    3.Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par mikstowych, w których każdy z zawodników:
      a.jest obywatelem Polski, lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo,
      b.spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF
      c.jest zrzeszony w PZBS w roku 2020,
      d.spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień,
      e.nie jest obarczony innymi przesłankami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przesłankach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.
4. Rozgrywki prowadzone będą w następujących etapach:
      a.Kadra Mikstowa 1 (KM1) – kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek);
      b.Kadra Mikstowa 2 (KM2) – kryterium parowe na IMP-y z przeliczeniem na VP;
      c.Szeroka Reprezentacja – sparingi i szkolenia, program uzgodniony z selekcjonerem reprezentacji mikstowej, zwanym dalej Kapitanem.
5. Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłaszane w oddzielnych komunikatach po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa do KM1 i KM2 wynosi 120 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie obowiązują). 
6. Uczestnicy poszczególnych etapów muszą każdorazowo:
      a.dokonać zgłoszenia wraz z przedstawieniem planu swoich wspólnych startów w rozgrywkach brydżowych od dnia zgłoszenia do 15.06.2020 - drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
      b.dokonać opłaty startowej na konto PZBS z dopiskiem odpowiednio: “KM1 2020” lub “KM2 2020”.
 7. Obowiązków określonych w pkt. 6 uczestnicy dokonują w terminie do dnia 03.01.2020 r. dla KM1 oraz w terminie do dnia 14.01.2020 r. dla KM2. W pierwszym terminie wskazanym w zdaniu poprzednim obowiązek określony w pkt. 6a) dotyczy także uprawnionych do bezpośredniego startu w KM2. Niespełnienie któregokolwiek z tych obowiązków lub spełnienie go po terminie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w rozgrywkach.
 

II. Kadra Mikstowa 1

1.Rozgrywki KM1 będą prowadzone w dniach 10-12.01.2020 r. w Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie, przy ul. Polinezyjskiej 10.
2.Pary startujące w KM1 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.
3.Planuje się rozegranie około 120 rozdań.
4.Jeśli liczba par zgłoszonych do KM1 będzie niższa niż 20, rozgrywki nie odbędą się. W takiej sytuacji:
      a.Kapitan spośród zgłoszonych par samodzielnie powołuje do KM2 16 par wyróżniających się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas, wysokim WK, wysokim miejscem w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS, realizacją planu wspólnych startów itp.
      b.Parom powołanym do KM2 opłata startowa do KM1 zostaje zaliczona na poczet KM2. Pozostałym parom zwraca się opłatę startową.
5.Z pierwszego etapu kadry KM1 kapitan ma prawo zwolnić 4-6 par. Lista zwolnionych par zostanie ogłoszona do 5.01.2020.
 
III. Kadra Mikstowa 2
 
1.Rozgrywki KM2 będą przeprowadzone w dniach 06-08.03.2020 r.
2.W rozgrywkach KM2 startuje 16 par wyłonionych w następujący sposób:
       a.8 par, które zajęły miejsca 1-8 w KM1;
       b.2-4 pary spośród uczestniczących w KM1, powołane przez Kapitana, wyróżniające się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas itp.;
       c.4-6 par powołane przez Kapitana bezpośrednio do tego etapu bez udziału w KM1.
3.Pary startujące w KM2 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.
4.Planuje się rozegranie około 150 rozdań.

IV. Szeroka Reprezentacja

1.Szeroką Reprezentację stanowi 6 par: 3 pary zajmujące 1,2,3 miejsce w KM2 oraz 3 inne pary wybrane przez Kapitana spośród par zajmujących miejsca 4-10 w KM2. 
2.Pary z Szerokiej Reprezentacji realizują program szkoleniowo – rozgrywkowy uzgodniony z Kapitanem, dobrany indywidualnie do poszczególnych par. 
3.Do zawodników Szerokiej Reprezentacji stosuje się przepisy Karty Reprezentanta PZBS, w szczególności zawodnicy ci podpisują i przestrzegają zapisów Karty Reprezentanta PZBS.
4.W razie zmniejszenia się składu Szerokiej Reprezentacji Kapitan wedle własnego uznania powołuje zawodników na zwolnione miejsca.
5.W następnych latach będą orgaznizowane rozgrywki kadry mikstowej i najlepsze pary z tych rozgrywek będą dołączały do Szerokiej Reprezentacji.  
6.Zawodnik może zostać usunięty z Szerokiej Reprezentacji, jeśli nie przestrzega zapisów Karty Reprezentanta PZBS lub występuje wyraźny konflikt zawodnika związany z uczestnictwem w innych zawodach/kadrach/Szerokich Reprezentacjach lub nie reprezentuje odpowiedniego poziomu sportowego. Decyzję o usunięciu podejmuje Zarząd PZBS na wniosek Kapitana.
7.Spośród Szerokiej Reprezentacji Kapitan wybiera i przedstawia Zarządowi PZBS propozycję trzech par do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy na Maderze w 2020 r. Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji podejmuje Zarząd 
 
V. Przepisy końcowe
 
1.W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
2.Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
3.Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów przy czym w KM1 karty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, a w KM2 – wyłącznie w języku angielskim.
4.Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
5.Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.
6.Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.