Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów 19-20

Wrocław, 20-23 października 2011 r.

 1. Celem Mistrzostw jest wyłonienie Mistrzów oraz Wicemistrzów Polski Juniorów w kategorii wiekowej 19-20.

 2. W zawodach mogą startować zawodnicy z roczników 1991-1992 posiadający ważne legitymacje członkowskie PZBS.

 3. Podczas Mistrzostw mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz regulacje PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa, Regulamin Zawodów oraz Regulamin Klasyfikacyjny.

 4. Mistrzostwa odbędą się w czterech konkurencjach:

  1. turniej par dziewcząt na maksy

   1. 26-33 rozdania

   2. szczegółowy sposób rozegrania turnieju ogłosi sędzia główny w zależności od liczby zgłoszonych par

  2. turniej par open na maksy

   1. 6 sesji 10-rozdaniowych

   2. 5 sesji eliminacyjnych

   3. 6. sesja: zamknięty finał A dla 10 najlepszych par i finał B dla pozostałych

  3. turniej teamów 4-osobowych

   1. 9 meczów 6-rozdaniowych

   2. rozstawienie: wg wyników bez powtórzeń, ostatnia runda dokładnie wg wyników

   3. turniej liczony jest na IMP z przeliczeniem na VP wg tabelki ułamkowej na 6 rozdań (20:0 – 37+ IMP)

   4. o wyższym miejscu decyduje:

    1. suma VP

    2. wynik bezpośrednich spotkań (najpierw VP, dalej IMP)

    3. ogólne saldo IMP

    4. losowanie

  4. turniej par mikstowych na maksy

   1. 3 sesje 10-rozdaniowe

 5. Prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa klubów i województw. Punkty długofalowe będą naliczane zgodnie z ministerialną punktacją współzawodnictwa sportowego (patrz Załącznik).

  1. punkty ministerialne wynikające z tabeli przypadają uczestnikowi (parze, teamowi), który zajął dane miejsce; zawodnik tej pary/teamu indywidualnie zdobywa 1/2 tej wartości (w turnieju par) lub 1/4 (w turnieju teamów)
   tj. zwycięzcy turnieju open zdobywają indywidualnie po 7.5 punktu; zwycięzcy turnieju teamów indywidualnie po 3.75 punktu

  2. w przypadku zajęcia w turnieju miejsc ex-aequo punkty przysługujące za te miejsca są dokładnie dzielone pomiędzy zainteresowanych uczestników (tzn. bez zaokrągleń; suma punktów przyznanych wszystkim uczestnikom turnieju nie może ulec powiększeniu)

  3. klub zdobywa liczbę punktów równą sumie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników tego klubu we wszystkich konkurencjach Mistrzostw; analogicznie w przypadku klasyfikacji województw

 6. Okres reklamacyjny turnieju dziewcząt i turnieju open upływa dnia następnego o godz. 11.00, turnieju teamów i mikstów 20 minut po ogłoszeniu wyników.

 7. Wszelkie odwołania rozstrzyga sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny.

 

(–) Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji

Regulaminów Sportowych PZBS

Załącznik

Punkty ministerialne współzawodnictwa sportowego młodzieży

turniej open
Lok. 1 2 3 4 5 6-8 9-12 13-18 19-24 25-32  
PKT 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 120
turniej par dziewcząt
Lok. 1 2 3 4 5 6-8 9-10 11-12 13-14 15-16  
PKT 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 86
turniej par mikst
Lok. 1 2 3 4 5 6-8 9-10 11-12 13-16 17-20  
PKT 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 92
turniej teamów 4-ro osobowych
Lok. 1 2 3 4 5 6-8 9-10 11-12 13-14 15-16  
PKT 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 86

 

Poprawiony (środa, 19 października 2011 17:25)