Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XXIV Mistrzostwa Polski Leśników - regulamin

 

I. Postanowienia wstępne

1.    1. XXIV Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym odbędą się na terenie RDLP Katowice w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Turystycznej „ LEŚNIK ” w Ustroniu-Jaszowcu, w dniach od 16 do 18 listopada 2011 r.  

http:// www.katowice.lasy.gov.pl/jaszowiec

2.    Zaproszenie oraz szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Herby:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/herby

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.    Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy Resortu Ochrony Środowiska, jednostek Lasów Państwowych, Parków Narodowych, instytucji badawczych i naukowych leśnictwa, biur urządzania lasu oraz pracownicy i pracodawcy firm usługowych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych, a także byli pracownicy LP , absolwenci, uczniowie i studenci szkół leśnych.

4.    Organizator może dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby nie spełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych i punktów (PKL), bez prawa do nabycia tytułów mistrzowskich .

5.    Mistrzostwa odbywają się w formie kongresu brydżowego,
w skład którego wchodzą:

a)      turniej indywidualny

b)      turniej par (IMPY)

c)      turniej par (MAXY)

d)   turniej teamów

6.    Każdy z wymienionych turniejów jest autonomiczny,
co oznacza, że można w nim z osobna zdobywać tytuły, puchary, nagrody rzeczowe oraz PKL-e.

7.    Klasyfikacją najważniejszą, decydującą o wyłonieniu indywidualnego Mistrza Polski Leśników w Brydżu Sportowym na rok 2011, będzie klasyfikacja kongresowa, prowadzona
na zasadzie punktacji długofalowej.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji długofalowej

1.    Punkty do punktacji długofalowej (PDF) uczestnicy Mistrzostw zdobywają we wszystkich turniejach (z wyłączeniem Turnieju Nocnego), a o generalnym miejscu uczestnika decyduje
ich łączna  suma.

 

2.    PDF-y zdobywane będą według następujących reguł:

a)   w turnieju indywidualnym - zwycięzca otrzymuje liczbę PDF równą liczbie startujących, a każdy następny zawodnik o l PDF mniej;

b)   w turnieju par IMPY - pierwsza para w turnieju otrzyma liczbę PDF równą dwukrotnej liczbie uczestniczących par,
a każde kolejne miejsce o 2 PDF mniej;

c)    w turnieju par MAXY - pierwsza para w turnieju otrzyma liczbę PDF równą trzykrotnej liczbie uczestniczących par,
a każde kolejne miejsce o 3 PDF mniej;

d)   w turnieju teamów zwycięzcy otrzymają liczbę PDF równą czterokrotnej liczbie startujących teamów, a każdy następny team kolejno o 4 PDF mniej;

e)    za czołowe miejsca we wszystkich czterech turniejach zawodnicy będą dodatkowo premiowani poprzez przydzielenie im odpowiednio za:

• I miejsce -  5 PDF

• II miejsce         -  4 PDF

• III miejsce        -  3 PDF

• IV miejsce        -  2 PDF

• V miejsce         -  1 PDF

3.    Ilekroć w punkcie 2 jest mowa o zwycięzcach w parach i teamach, to w punktacji długofalowej rozumie się przez to przydzielenie stosownej ilości PDF każdemu zawodnikowi z osobna.

4.    W przypadku miejsc dzielonych w poszczególnych konkurencjach przyznaje się liczby PDF w wysokości średniej arytmetycznej,
a ułamki zaokrągla się w górę do pełnych liczb.

5.    W przypadku równej ilości PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji kongresowej decyduje wyższe miejsce w turnieju indywidualnym,
a następnie w turnieju teamów, par maxy i par impy.
Brak możliwości wyłonienia na tej podstawie rozstrzygnięty zostanie w drodze losowania .

III. Zasady gry.

1.    Turnieje: indywidualny, par i teamów przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2.    Kwestie szczegółowych zasad przeprowadzania turniejów
i klasyfikowania w nich uczestników, organizator powierza Sędziemu Mistrzostw, który zobowiązany będzie zaznajomić zawodników z tymi zasadami.

3.    We wszystkich turniejach i ich fazach zobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów PZBS oraz prowadzenia licytacji
przy użyciu kaset licytacyjnych (bidding-boxów).

4.    Zabrania się stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych.

5.    Zabrania się otwarć blefowych (na 1. i 2. ręce).

6.    Wszystkie odzywki do wysokości 3 NT włącznie, mogące być niezrozumiałe dla przeciwników, należy sygnalizować poprzez położenie na stół kartonika ALERT.

7.    Wszystkie odzywki skaczące należy akcentować poprzez położenie na stół kartonika STOP. Po odzywce skaczącej nie wolno przeciwnikowi licytować do chwili, gdy kartonik ten nie zostanie schowany z powrotem do kasety.

8.    Wszelkie sytuacje sporne w grze rozstrzyga Sędzia Mistrzostw.

9.    W turnieju par i teamów przyjmuje się formułę OPEN,
przez co rozumie się,  że uczestnicy Mistrzostw mogą się w nich dobierać bez konieczności reprezentowania tej samej jednostki organizacyjnej (RDLP, N-ctwa, ZUL itp.). Jednak do uzyskania tytułu Drużynowego Mistrza Polski Leśników i kolejnych Wicemistrzów w turnieju teamów stawia się warunek, że teamy muszą swoją nazwą nawiązywać do reprezentowanych jednostek
i musi się w nich  znajdować co najmniej dwóch zawodników pozostających z tą jednostką w związku.

Dopuszcza się możliwość wystawienia kilku zespołów w ramach reprezentowania jednej jednostki.

IV. Uwagi końcowe.

1.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a)      przepisy PZBS

b)      rozstrzygnięcie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw

2.    Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i dokonywania korekt w niniejszym regulaminie.

3.    Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzeganie ładu i porządku oraz zasad sportowego zachowania.

4.    Nagrody, puchary i inne upominki nieodebrane na uroczystym rozdaniu nagród przepadają na rzecz organizatora.

Poprawiony (wtorek, 11 października 2011 21:02)