Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Klasyfikacyjny

obowiązujący od 4 stycznia 2003, ze zmianami wprowadzonymi 2 stycznia 2007, 1 października 2009, 2 stycznia 2012

wersja do wydruku

Załącznik - Komunikat WG z dnia 6 stycznia 2010

komentarze do Regulaminu Klasyfikacyjnego

[rokdownload menuitem="111" downloaditem="370" direct_download="true"]Normy klas sportowych[/rokdownload]

W zawodach brydżowych organizowanych przez PZBS zawodnicy zdobywają punkty klasyfikacyjne (PKL) i krajowe punkty mistrzowskie (PM).

W głównych imprezach krajowych oraz ważniejszych turniejach międzynarodowych przyznawane punkty klasyfikacyjne uzyskują specjalny status arcymistrzowskich punktów klasyfikacyjnych (aPKL). W najważniejszych imprezach międzynarodowych, za zdobycie czołowych miejsc przyznawane są dodatkowo międzynarodowe punkty mistrzowskie (MPM).

Zdobyte punkty przez cały okres przynależności do PZBS są rejestrowane na osobistych kontach zawodników w systemie MSC CEZAR i są podstawą do przyznawania kolejnych, coraz to wyższych tytułów klasyfikacyjnych.

I. Tytuły klasyfikacyjne i zasady ich przyznawania

1. Zawodnikom zrzeszonym w PZBS przyznawane są kolejno tytuły klasyfikacyjne – od 1 do 11 stopnia – na podstawie zdobytych punktów klasyfikacyjnych (PKL i aPKL) oraz punktów mistrzowskich: krajowych (PM) i międzynarodowych (MPM), przyznawanych za osiągnięcie odpowiednich wyników w zawodach brydża sportowego w ilościach przewidzianych niniejszym regulaminem.

2. W zależności od liczby zgromadzonych punktów na bieżącym koncie osobistym w MSC CEZAR, zawodnik uzyskuje odpowiedni tytuł klasyfikacyjny.

3. Każdemu tytułowi klasyfikacyjnemu przyporządkowany jest współczynnik klasyfikacyjny (WK).

4. Warunkiem przyznania tytułu wyższego stopnia jest zdobycie (po awansie na tytuł bezpośrednio niższy) punktów przewidzianych normą na dany tytuł.

4.1. Co najmniej 40% normy w PKL na tytuł Mistrza Międzynarodowego, Arcymistrza, Arcymistrza Krajowego
oraz Arcymistrza Międzynarodowego muszą stanowić aPKL.

4.2. Na tytuł Arcymistrza oraz Arcymistrza Krajowego, poza normą w PKL (aPKL), należy wypełnić normę w PM.

4.2.1. Brak wystarczającej liczby zdobytych PM można zastąpić posiadanymi MPM w relacji 4 PM za
każdy 1 MPM.

4.3. Na tytuł Arcymistrza Międzynarodowego, poza normą w PKL (aPKL), należy wypełnić normę w MPM lub
mieć przyznany przez WBF tytuł World International Master.

4.4. Tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest Arcymistrzom Międzynarodowym, którzy mają
przyznany przez WBF tytuł World Grand Master lub World Life Master (w kategorii OPEN).

4.5. Tytuły klasyfikacyjne nie mogą być przyznane:

- w okresie odbywania przez zawodnika kary dyscyplinarnej nawet gdy wykonanie jej zostało zawieszone,

- w przypadku, gdy przeciwko zawodnikowi toczy się postępowanie dyscyplinarne,

- w przypadku, gdy zawodnik nie ma opłaconej składki rocznej.

5. Nazwy tytułów klasyfikacyjnych, ich symbole, współczynniki klasyfikacyjne WK oraz normy w PKL, aPKL, PM
lub MPM na poszczególne tytuły, przedstawiono w Tabeli 1.

6. Normy na poszczególne tytuły klasyfikacyjne mogą być podwyższone, jednak nie częściej niż co 3 lata.

7. Do każdego tytułu po wypełnieniu 20% wymaganej normy na wyższy tytuł będzie dodawany symbol , po kolejnych 20% - symbol , oraz zgodnie z tą zasadą kolejno i . Symbole – po wypełnieniu wymaganej na nie normy – będą automatycznie ujawniane w MSC Cezar.

8. Uprawnienia wynikające z posiadanych tytułów regulowane są postanowieniami właściwych regulaminów
oraz uchwałami ZG PZBS.
 

Tabela 1

stopień Tytuł klasyfikacyjny Symbol Współ-
czynnik
WK
Norma na tytuła
PKL PM MPM
1 Kandydat K 0,5 50    
2 Adept Ad 1 100    
3 Mistrz Klubowy M 1,5 200    
4 Mistrz Okręgowy MO 2 500    
5 Mistrz Regionalnyb MR 2,5 1 000    
6 Mistrz Krajowy MK 4 2 000    
7 Mistrz Międzynarodowy MM 7 5 000c    
8 Arcymistrz A 13 (12) 10 000c 2  
9 Arcymistrz Krajowy AK 15 15 000c 5  
10 Arcymistrz Międzynarodowy AM 19 (18) 20 000c   5d
11 Arcymistrz Światowy AS 24 WGM lub WLM e

a - liczba punktów konieczna do zdobycia po awansie na tytuł bezpośrednio niższy,
b - dawniej Mistrz Rejonowy,
c - 40% normy w aPKL,
d - lub tytuł World International Master,
e - tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest arcymistrzom AM, którzy uzyskali tytuł World Grand Master lub World Life Master.
(World Grand Master, World Life Master i World International Master – najwyższe tytuły nadawane przez World Bridge Federation

II. Zasady uzyskiwania punktów klasyfikacyjnych PKL, aPKL i PM

9. W Drużynowych Mistrzostwach Polski (DMP) na wszystkich szczeblach, zawodnicy drużyny zdobywają
premię w PKL zgodnie z zajętym przez drużynę miejscem w klasyfikacji końcowej sezonu.

9.1. Zawodnicy, którzy uzyskają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski otrzymują punkty mistrzowskie,
odpowiednio 5-3-1 PM.

9.2. Podstawą naliczenia PKL zawodnikom są rozegrane przez nich mecze w danym sezonie.

9.3. Wysokość premii za poszczególne miejsca dla wszystkich szczebli rozgrywek drużynowych
przedstawiono w Tabeli 2.

9.3.1. Premie w Ekstraklasie są w aPKL.

9.3.2. W I lidze 50% zdobytych PKL ma status aPKL
 

Tabela 2

Szczebel
rozgrywek
Miejsce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ekstraklasa 2500 2250 2100 2000 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1450 1400 1350 1300
I liga (każda grupa) 1300 1250 1150 1100 1000 975 950 925 900 875 850 825 775 750 725 700
II liga (każda grupa) 700 670 620 570 550 530 510 490 470 450 430 410 370 350 320 300
III liga 300 260 240 230 220 210 200 190 185 180 175 170 165 160 155 150
300 260 240 230 następne proporcjonalnie mniej tak, by ostatnia otrzymała:
(wyliczone liczby PKL zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej)
150
IV liga (każda grupa) 150 140 135 130 100
liga popul. (każda grupa) 100 90 85 80 60
liga szkolna 50 40 32 24 12

9.4. Każdy WZBS może mieć tylko jedną (wspólną) klasyfikację w III lidze

9.5.Jeżeli na najniższym szczeblu rozgrywek w danym WZBS (albo w grupie na tym szczeblu) startuje mniej niż 8 drużyn, to tylko drużyny z pierwszego i ostatniego miejsca otrzymują PKL zgodnie z Tabelą 2. Pozostałe drużyny otrzymują proporcjonalnie mniej tak, by ostatnia otrzymała liczbę PKL przewidzianą w Tabeli 2.

9.6.Punkty otrzymują wszyscy zawodnicy, którzy grali w przewidzianych regulaminem  rozgrywek meczach drużyny w danym sezonie.

9.6.1. Zawodnicy, którzy rozegrali wymagane minimum WM (50%) rozdań rozegranych przez drużynę w sezonie (bez walkowerów), otrzymują 100% premii.

9.6.2. Pozostali otrzymują PKL zgodnie ze wzorem:

(RR/WM)×PP

gdzie:
RR - liczba rozegranych rozdań (bez walkowerów),
WM - wymagane minimum rozdań do pełnej premii,
PP - liczba PKL pełnej premii za dane miejsce.
 

10. W innych cyklach rozgrywek drużynowych oraz w pojedynczych meczach można uzyskać PKL, o ile impreza umieszczona jest w kalendarzu sportowym PZBS lub WZBS.

10.1. W wojewódzkich drużynowych rozgrywkach pucharowych, w których startuje minimum 12 drużyn, PKL przyznaje się wszystkim drużynom wg poniższych zasad:

10.1.1. W przypadku rozgrywania cyklu metodą „do 2-ch przegranych" (lub podobną), liczbę PKL,w zależności od ilości startujących drużyn i dla poszczególnych miejsc, obrazuje Tabela 3:

Ilość
drużyn 
Miejsce
1 2 3 4 5 6 dalsze ostatnie
29-32 lub więcej 80 70 62 55 49 46 następne proporcjonalnie mniej tak, by ostatnia otrzymała:
(wyliczone liczby PKL zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej)
5
25-28 70 60 52 45 39 36 5
21-24 60 52 46 41 37 34 5
12-20 50 42 36 31 27 24 5

10.1.2. Przy ustalaniu PKL dla dalszych miejsc stosujemy zwykłe zaokrąglanie wyników (od 0.50 w górę). Natomiast podczas ustalania PKL średnich dla miejsc wspólnych (drużyny odpadają grupami) wynik średni dla każdej grupy zaokrągla się w górę.

10.1.3. W przypadku rozgrywania cyklu metodą „przegrywający odpada” przyznajemy PKL wg powyższej
tabeli z mnożnikiem 0,5.

10.2. W pojedynczym meczu, o ile mecz liczy co najmniej 32 rozdania, PKL zdobywają wszyscy grający w meczu
zawodnicy w zależności od liczby zdobytych przez drużynę VP.

10.2.1. Uzyskaną różnicę IMP przeliczamy na VP, wg skali 25:0.

10.2.2. Przelicznik VP na PKL jest następujący:

6 – 9 VP -> 0,2 × WKM
10 – 12 VP -> 0,5 × WKM
13 – 17 VP -> 1,0 × WKM
18 – 20 VP -> 1,5 × WKM
21 – 24 VP -> 1,8 × WKM
25 VP -> 2,0 × WKM

gdzie:
WKM – średni współczynnik WK wszystkich zawodników startujących w meczu
(suma WK podzielona przez liczbę zawodników).

10.2.3.Wyliczone liczby PKL zaokrąglamy w górę.

11. W turniejach par, teamów oraz indywidualnych, rozgrywanych zgodnie z Regulaminem Zawodów PZBS,
przyznawane są PKL według następujących zasad:

11.1. Za I miejsce w turnieju uczestnik otrzymuje PKL równe liczbie PZ, obliczonej ze wzoru:

PZ = WKT × RT + 0.05 × Z

gdzie:
 

WKT - współczynnik turnieju, równy sumie WK wszystkich startujących w turnieju,
podzielonej przez Z (liczbę startujących zawodników),
RT - współczynnik rangi turnieju, którego wartość podana jest w Tabeli 4.

11.1.1. W zawodach, w których startują zawodnicy zagraniczni nie posiadający tytułów
klasyfikacyjnych PZBS, przyznaje się następujące WK:

- 24-dla zawodników posiadających tytuł WGM lub WLM (w kat. OPEN),

- 19-dla zawodników posiadających tytuł WIM lub WM, albo SGM lub SLM

- 5-dla pozostałych zawodników.

11.2. Zawodnicy na dalszych miejscach otrzymują PKL wg następujących zasad:

11.2.1. pierwsze (za zwycięzcą) 2% uczestników otrzymuje PKL proporcjonalnie od PZ do 0,9×PZ,

11.2.2. kolejne 18% uczestników otrzymuje PKL między 0.9×PZ a 0.2×PZ,

11.2.3. następne 30% uczestników otrzymuje PKL od 0.2×PZ do 0,

11.3. W Tabeli 4 podano minimalne wartości PZ dla niektórych turniejów.

11.4. W turniejach rozgrywanych na klasyfikacje rozłączne (np. systemem Mitchella bez obrotu), WKT i PZ oblicza się wspólnie dla obu linii, natomiast dalsze miejsca wylicza się, według pkt.11.2. przyjmując za podstawę liczbę uczestników na linii (U/2).

11.5. W turniejach teamów zawsze Z=4×U (U-liczba startujących teamów). Gdy regulamin pozwala na start większej (niż 4) liczby zawodników w teamie, otrzymują PKL zgodnie z pkt. 9.6.1. i 9.6.2.

11.6. W przypadku, gdy obliczane liczby PKL stanowią ułamek całości, zaokrągla się je w górę do najbliższej liczby całkowitej. (Powyższe wyliczenia są w KoPSie przeprowadzone automatycznie).

12. Dla celów klasyfikacyjnych (i klas sportowych) wprowadza się zróżnicowanie turniejów ogólnopolskich i regionalnych, dla podkreślenia rangi danych zawodów i szczególnego ich wyróżnienia w liczbie przyznawanych PKL. Wyrazem tego jest liczba gwiazdek (*) przy symbolu turnieju (Tabela 4).
 

Rodzaje turniejów

par, teamów lub indywidualne

Symbola RT PZb
Ogólnopolskie OTX **** 15 300
OTX *** 12 200
OTX ** 10 100
OTX 7 50c
OTX (<40 rozdań) 5  
Regionalne RTX* 5 50
RTX (min 40 rozdań) 5  
RTX 3  
Okręgowe Okr. TX 2  
Klubowe Klub TX 1  

a - gdzie X jest odpowiednio P, T, I,

b - liczba PKL za I miejsce - chyba, że wg pkt.11.1. wynika więcej.

c - dotyczy tylko OTX w kategorii OPEN

12.1. Gwiazdki przyznawane są przez WG PZBS na wniosek organizatora lub właściwego zarządu WZBS złożony przed planowanym terminem turnieju

12.2. Gwiazdki przyznawane są na rok,

12.3. We wszystkich turniejach ogólnopolskich z gwiazdkami zdobywane punkty mają status aPKL .

12.4. Każdy tak wyróżniony turniej ma określoną minimalną liczbę PKL za I miejsce (PZ), która może być  zwiększona, gdy z pkt.11.1. wynika więcej.

12.5. Turnieje par OTP w kat. OPEN i randze RT=7, mają określoną liczbę PKL za I miejsce PZ=50 PKL, (albo więcej, gdy z pkt.11.1. to wynika).

12.6.Liczbowym odpowiednikiem rangi turnieju jest współczynnik RT. 

13. W Mistrzostwach Polski przyznaje się PKL i PM w ilościach wymienionych w Tabeli 5.

13.1. Jeżeli finał jest otwarty (tj. nie poprzedzony kwalifikacjami), to PKL otrzymuje tylko 50% uczestników.

13.2. W rozgrywkach kwalifikacyjnych (eliminacje, ćwierćfinały i półfinały) PKL przyznawane są zgodnie z regulaminem danych Mistrzostw Polski.

13.3. W Mistrzostwach Polski w kategorii Open (we wszystkich konkurencjach) zdobyte punkty mają status aPKL.

13.4. W Mistrzostwach Polski w kat. Miksty, Seniorzy i Kobiety 50% zdobytych PKL ma status aPKL.

13.5. W przypadku, gdy w mistrzostwach nie wystartuje min. 22 par (11 teamów albo 44 graczy) to PKL przyznawane są wg zasad z pkt.11 i pkt.12.

14. W innych krajowych imprezach najwyższej rangi, ZG PZBS może przyznać krajowe punkty mistrzowskie (PM).

15. W Mistrzostwach Polski w kategoriach nie wymienionych w Tabeli 5 oraz w Środowiskowych Mistrzostwach
Polski, które wymienione są w JKS, PKL przyznawane są wg zasad z pkt.11 i pkt.12.

15.1. W przypadku wystartowania w tych turniejach min. 22 par (11 teamów albo 44 graczy) i rozegrania min.44 rozdania przyznane są dodatkowe PKL dla medalistów w ilości: 30–20-10 PKL.

15.2. Gdy warunki w pkt.15.1. nie są spełnione, to dodatkowe PKL mogą być przyznane czołowym zawodnikom klasyfikacji łącznej rozgrywek (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL).
 

Tabela 5

Mistrzostwa Polski Miejsce
kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 dalej z obniżką o ? ?
Open Pary
maksy
Finał Centralny 500/3a 400/2 320/1 250 200 180 170 160 5
Finał Wojewódzki 80 70 64 60 56 52 48 44 4
Pary impy 250/1 200/0,5 160 125 100 90 80 70 5
Teamy 300/2 240/1 190/0,5 150 120 100 90 80 5
Indywidualne 150/1 120/0,5 100 85 75 65 55 48 4
Puchar Polski 250/1 200/0,5 150 100 80 70 65 60 5
Miksty Pary 200/1 160/0,5 130 110 100 90 80 70 5
Teamy 150/0,5 120 95 75 60 50 40 30 10
Seniorzy Pary 200/1 160/0,5 130 110 100 90 80 70 5
Teamy 150/0,5 120 95 75 60 50 40 30 10
Kobiety Pary 150/1 120/0,5 100 85 75 65 55 48 4
Teamy 100/0,5 75 55 40 30 22 16 10 4
Juniorzy 21-25 i AMPb Pary Open 120 96 77 62 52 46 40 34 4
Teamy Open 75 60 48 38 30 24 20 16 4
Miksty 40 32 26 20 16 13 10 8 2
Dziewczęta 30 24 18 14 12 10 8 6 2
Indywidualne 50 40 33 28 25 22 19 16 2
19-20 Pary Open 80 64 52 42 35 31 27 23 4
Teamy Open 50 40 32 25 20 16 12 8 4
Miksty 25 20 16 13 10 8 6 4 2
Dziewczęta 20 16 12 9 7 5 3 1 -
Indywidualne 30 24 18 14 12 10 8 6 2

a – krajowe punkty mistrzowskie (PM)
b - Akademickie Mistrzostwa Polski

16. W innych młodzieżowych imprezach mistrzowskich, PKL przyznawane są wg zasad z pkt 11 i 12 (przyjmując RT=7, gdy grane jest min. 40 rozdań, w przeciwnym przypadku RT=5).

16.1. Pozostałe 50% uczestników otrzymuje po 1 PKL.

16.2. Dodatkowo medaliści otrzymują premię w wysokości podanej poniżej.

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej

Pary open 12-8-4

Teamy open 12-8-4

Pary miksty 8-5-3

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szkolnej

Chłopcy pary 10-6-3

Teamy 5-3-1

Dziewczęta Pary maksy 5-3-1

Pary impy 5-3-1

Mistrzostwa PZBS Młodzików

Pary 5-3-1

Teamy 4-2-1

17. W rozgrywkach kadrowych PKL przyznawane są zgodnie z regulaminem rozgrywek kadrowych odpowiedniej kategorii (open, seniorów, kobiet, juniorów, juniorów młodszych itp.). W kat. OPEN PKL mają status aPKL.

18. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski (KMP) przyznawane PKL wynoszą:

18.1. W turnieju lokalnym, przy udziale min. 8 par, liczba PKL dla zwycięskiej pary równa jest liczbie obsadzonych stołów.

18.2. Dla dalszych miejsc obniżka o 1 PKL .

18.3. O ile współczynnik WKT (średnie WK na zawodnika) wyniesie min. 2.5, przyznaje się dodatkowo za m-ca 1÷3, odpowiednio: 5-3-1 PKL.

18.4. Pozostałym zawodnikom w turnieju lokalnym przyznaje się, za uczestnictwo, po 1 PKL.

18.5. Za wyniki rundy szczebla centralnego przy udziale:

- do 900 par: za I miejsce 70 PKL i za dalsze lokaty obniżka o 2 PKL (poniżej 10 PKL o 1 PKL),

- powyżej: za I miejsce 100 PKL i za dalsze lokaty obniżka o 2 PKL (poniżej 10 PKL o 1 PKL).

18.6. Za wyniki roczne w klasyfikacji ogólnej:

- PKL uzyskuje pierwsze 100 zawodników,

- zwycięzca uzyskuje 100 PKL,

- dalsze miejsca z obniżką co 1 PKL,

- przy miejscach dzielonych: średnia z należnych PKL.

18.7. Za wyniki roczne w klasyfikacjach specjalnych zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują odpowiednio: 20-16-12-9-7-5 PKL.

18.8. Zawodnik może otrzymać PKL tylko z jednej klasyfikacji. W przypadku gdy zdobywa PKL w klasyfikacji ogólnej i specjalnej, ma prawo do większej liczby PKL.

19. W innych turniejach korespondencyjnych, rozgrywanych jednocześnie w wielu miejscach, wszystkie turnieje lokalne traktowane są jak sekcje w normalnym turnieju.

19.1. Nie ma PKL w turniejach lokalnych.

19.2. W klasyfikacji łącznej przyznaje się PKL wg pkt. 11 i 12.
 

III. Punkty klasyfikacyjne aPKL i MPM w zawodach międzynarodowych

20. W najważniejszych imprezach międzynarodowych przyznaje się aPKL i MPM wg poniższych tabel:

20.1. W kategoriii open:

Tabela 6

Miejsce Mistrzostwa drużynowe Otwarte Mistrzostwa teamów i par
Olimpiada, Bermuda Bowl Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata Teamów (Rosenblum Cup) Mistrzostwa Świata Par Mistrzostwa Świata Teamów Transnational Mistrzostwa Europy Teamów Mistrzostwa Europy Par
aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM
1 5000 12 3000 6 3500 8 4000 10 2500 4 2000 3 2500 4
2 4200 10 2500 4 3000 6 3500 8 2100 2 1700 2 2100 2
3 3600 8 2100 3 2500 4 3000 6 1800 1 1400 1 1800 1
4 3000 6 1800 2 2100 3 2600 5 1500   1200   1600  
5 2400 4 1500 1 1800 2 2300 4 1200   1000   1400  
6 2000 3 1200   1500 1 2000 3 1000   800   1200  
7 1600 2 1000   1200   1800 2 800   650   1100  
8 1300 1 800   1000   1700 1 650   500   1000  
dalej z obniżką o Δ
Δ 100   60   80   50   80   60   50  

 

Tabela 7

Miejsce Puchar Europy Mistrzostwa Ameryki Płna World Mind Sports Games Indywidualne Mistrzostwa Świata
Drużyny Pary Indywiduel
aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM
1 1200 2 1500 2 1000 1 750 - 500 - 1500 2
2 900 1 1100 1 850 0,5 650   450   1350 1
1 700   850   750   570   400   1200  
4 600   650   650   490   350   1100  
dalej z obniżką o Δ
Δ 100   100   50   50   50   50  

 

20.2 W kategoriach miksty, kobiety i seniorzy:

Tabela 8

Miejsce Mistrzostwa drużynowe Otwarte mistrzostwa teamów i par
Olimpiada, Venice Cup, Senior Bowl Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Europy
aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM aPKL MPM
1 1500 3 1000 2 1000 2 800 1,5
2 1200 2 850 1 850 1 670 1
3 1000 1 750 0,5 750 0,5 570 0,5
4 800   650   650   480  
5 600   580   580   390  
6 500   500   500   320  
dalej z obniżką o Δ
Δ 50   50   50   40  

 

20.3. W kategoriach: juniorzy, schools i juniorki:

Tabela 9

 

Miejsce

Mistrzostwa drużynowe

Mistrzostwa teamów i par

MŚ.

ind.

Mistrzostwa Świata

MistrzostwaEuropy

World Youth Congress

Mistrzostwa

Europy Par

Studenci

Juniorzy

Schools

Juniorki

Studenci

Juniorzy

Schools

Juniorki

Swiss/BAM

Pary

Juniorzy

Schools

Juniorki

Miksty

Juniorzy

1

800

500

600

400

400/200      

300

500

300

400

2

670

420

500

340

340/170

260

440

260

360

3

570

360

420

290

290/140

230

380

230

320

4

480

300

360

240

240/120

200

330

200

280

5

390

240

300

200

200/100

170

290

170

250

6

320

200

240

160

160/80

150

260

150

220

dalej z obniżką o Δ

Δ

30

30

30

30

20

20

20

20

20

 

21. W Otwartych Mistrzostwach Europy lub Świata, połowa uczestników startujących w danej konkurencji mistrzostw uzyskuje premię w aPKL wyliczaną zgodnie z pkt.11.2. Przyjmowane w obliczeniach PZ dla poszczególnych konkurencji wynosi (w ME/MŚ):

OPEN 400/500
Kobiety, Seniorzy, Miksty 300/400
Studenci, Juniorzy, U25 200/300
Schools, Juniorki 100/200

o ile z odpowiedniej tabeli (Tabele 6-9) dla danego miejsca nie wynika więcej punktów.

22. Za czołowe lokaty w ważniejszych turniejach międzynarodowych, kwalifikacjach Mistrzostw Świata i Europy oraz w zamkniętych lub specjalnych międzynarodowych turniejach par mistrzowskich, WG PZBS przyznaje aPKL/PKL zgodnie z pkt. 11.2. przyjmując, w zależności od rangi turnieju

PZ =500, 400, 300, 200, 100 [aPKL] lub 50 PKL.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe

23. Interpretacja przepisów Regulaminu Klasyfikacyjnego należy do Zarządu Głównego PZBS. 

 

Marian Wierszycki
Andrzej Biernacki
Radosław Kiełbasiński
     

Przewodniczący
Komisji Regulaminów Sportowych

Wiceprezes PZBS ds. Prawnych

Prezes PZBS