Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich Polskiego Związku Brydża Sportowego (do 17 kwietnia 2019 r.)

 

 1. Polski Związek Brydża Sportowego, jako organizacja na podstawie ustawy o sporcie oraz statutu zajmująca się organizacją brydża sportowego w Polsce, określa warunki nadawania tytułów, potwierdzających kompetencje w zakresie nauczania brydża oraz treningu wyczynowego.
 2. Ustanawia się następujące tytuły:
  • Instruktor Polskiego Związku Brydża Sportowego, w skrócie Instruktor PZBS, o ile nie precyzuje się, rozumie się jako Instruktor PZBS II klasy
  • Trener Polskiego Związku Brydża Sportowego, w skrócie Trener PZBS, o ile nie precyzuje się, rozumie się jako Trener PZBS II klasy

  Zamiennie używane mogą być także tytuły skrócone: „Instruktor brydża”, „Trener brydża”.

  W ramach tytułów wyróżnia się następujące klasy:

  • Instruktor PZBS II klasy
  • Instruktor PZBS I klasy
  • Trener PZBS II klasy
  • Trener PZBS I klasy
  • Trener PZBS klasy mistrzowskiej.

  Tytuły przyznawane są przez Prezydium ZG PZBS na wniosek Komisji Szkoleniowej PZBS. Ewidencję osób, posiadających tytuły szkoleniowe prowadzi Biuro ZG PZBS.

 3. Tytuł Instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego może zdobyć osoba, która:
  • ma ukończone 18 lat
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie
  • nie była karana za przestępstwa umyślne wymienione w art. 41 pkt.3 podpunkt 4 Ustawy o sporcie z dn.25.06.2010, Dz.U. z r. 2014 poz. 715

  Tytuł uzyskuje się po spełnieniu wymogów, obejmujących:

  • ukończenie kursu instruktorskiego
  • zdanie egzaminu

  Spełnienie powyższych wymogów prowadzi do uzyskania tytułu Instruktora PZBS II klasy.

  Kursy instruktorskie organizuje oraz program kursu ustala Komisja Szkoleniowa PZBS.

  Tytuł Instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego można uzyskać eksternistycznie, w postępowaniu ograniczonym jedynie do zdania egzaminu. Tryb ten może być zastosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, prowadzących zajęcia szkoleniowe nie krócej niż 12 miesięcy. Postępowanie odbywa się na wniosek i na koszt osoby zainteresowanej, skierowany do Komisji Szkoleniowej PZBS.

  Tytuł Instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego może być przyznany warunkowo, na okres 12 miesięcy. Warunkiem uzyskania tytułu na stałe jest przeprowadzenie postępowania w trybie opisanym powyżej, zakończonego uzyskaniem tytułu Instruktora brydża, w okresie 12 miesięcy od nadania go w trybie warunkowym.

  Tytuł Instruktora PZBS I klasy może zdobyć Instruktor PZBS II klasy, który

  • posiada tytuł Instruktora PZBS II klasy nie krócej niż 2 lata
  • zajmuje się nauczaniem bądź treningiem brydża przez nie krócej niż 2 lata
  • napisze pracę bądź publikację z zakresu dydaktyki bądź metodyki nauczania brydża, ocenioną pozytywnie przez Komisję Szkoleniową PZBS.

  Postępowanie, mające na celu uzyskanie tytułu Instruktora PZBS I klasy odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, skierowany do Komisji Szkoleniowej PZBS.

 4. Tytuł Trenera Polskiego Związku Brydża Sportowego może zdobyć osoba, która
  • ma ukończone 18 lat
  • posiada wykształcenie co najmniej wyższe
  • nie była karana za przestępstwa umyślne wymienione w art. 41 pkt.3 podpunkt 4 Ustawy o sporcie z dn.25.06.2010, Dz.U. z r. 2014 poz. 715

  Tytuł uzyskuje się po spełnieniu wymogów, obejmujących:

  • ukończenie kursu trenerskiego
  • złożenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez komisję egzaminacyjną
  • zdanie egzaminu

  Spełnienie powyższych wymogów prowadzi do uzyskania tytułu Trenera PZBS II klasy.

  Program kursu trenerskiego ustala Komisja Szkoleniowa PZBS.

  Tytuł Trenera PZBS I klasy może uzyskać Trener PZBS II klasy, który:

  • posiada tytuł Trenera PZBS nie mniej niż 3 lata
  • posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej
  • posiada zawodniczy tytuł klasyfikacyjny PZBS co najmniej Mistrza Międzynarodowego
  • napisze pracę bądź publikację z zakresu dydaktyki bądź metodyki nauczania brydża, ocenioną pozytywnie przez Komisję Szkoleniową PZBS

  Spełnienie powyższych wymogów prowadzi do uzyskania tytułu Trenera PZBS I klasy

  Tytuł Trenera PZBS klasy mistrzowskiej może uzyskać Trener PZBS, który:

  • posiada tytuł Trenera PZBS nie mniej niż 5 lat
  • posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej
  • trenowane przez niego drużyny bądź zawodnicy osiągnęli w czasie współpracy z nim znaczące rezultaty międzynarodowe, udokumentowane medalami w imprezach rangi mistrzostw świata bądź Europy
  • posiada zawodniczy tytuł klasyfikacyjny PZBS co najmniej Arcymistrza
  • napisze pracę bądź publikację z zakresu dydaktyki bądź metodyki nauczania brydża, bądź posiada dorobek publikacyjny z tego zakresu, oceniony pozytywnie przez Komisję Szkoleniową PZBS

  Spełnienie powyższych wymogów prowadzi do uzyskania tytułu Trenera PZBS klasy mistrzowskiej.

  Postępowanie, mające na celu uzyskanie tytułu Trenera PZBS klasy I bądź mistrzowskiej odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, skierowany do Komisji Szkoleniowej PZBS.

 5. Na wniosek trenera bądź instruktora, PZBS nadaje licencję trenerską/instruktorską na zasadach przyznawania licencji trenera i instruktora.
 6. Aktualnie posiadane tytuły szkoleniowe trenerów oraz instruktorów zachowują swoją ważność wraz z klasami. Osoby, posiadające tytuł „Instruktor sportu” uzyskują tytuł „Instruktor PZBS II klasy”. Osoby posiadające tytuł „Szkoleniowiec PZBS” uzyskują tytuł „Instruktora PZBS” w trybie warunkowym, określonym wyżej.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2015.

Poprawiony (czwartek, 24 października 2019 23:25)