Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Środowiskowych PZBS (do 24.01.2018 r.)

Imprezy Środowiskowe są organizowane przez określone środowiska, które łączy wspólny cel, zawód, środowisko branżowe, hobby itp.

 1. Impreza środowiskowa zwana w dalszej części regulaminu Imprezą może być w zależności od spełnienia określonych warunków – uznana za Mistrzostwa Polski określonego środowiska, o ile spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
  1. udział weźmie minimum 22 pary i odpowiednio 44 zawodników w turnieju indywidualnym lub 11 teamów
  2. rozegrane zostaną minimum 44 rozdania,
  3. udział biorą przedstawiciele minimum trzech województw,
  4. spełnia warunki brydża sportowego w zakresie stosowania przepisów i regulaminów.
 2. Imprezy niespełniające warunków pkt.1 są jedynie Mistrzostwami danego Środowiska.
 3. Impreza uzyska status Mistrzostw, jeśli przedłoży Komisji Imprez Środowiskowych PZBS:
  1. program imprezy,
  2. regulamin,
  3. czas i miejsce rozgrywek,
  4. zapewnienie o spełnieniu warunków organizacyjno technicznych (sale, noclegi, posiłki, itp.)
 4. Wnioski mogą składać:
  • organizacje,
  • stowarzyszenia,
  • lokalne struktury PZBS,
  • osoby fizyczne w oparciu o opinie ww.
 5. Komisja Imprez Środowiskowych przyznaje organizację według następujących zasad:
  1. mistrzostwa mogą być organizowane dla danego środowiska tylko raz w roku kalendarzowym,
  2. pierwszeństwo mają zgłoszenia organizatorów z lat poprzednich, a następnie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Komisja Imprez Środowiskowych kwalifikuje zawody i przedkłada stosowny wniosek do biura PZBS, co wiąże się z umieszczeniem w kalendarzu, na stronie internetowej PZBS, a także z zamieszczeniem wyników.
 7. Za udział w imprezie członkom PZBS (z opłaconymi za dany rok składkami) przyznaje się PKL zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.
 8. W mistrzostwach nieposiadających rangi MP nie przyznaje się dodatkowych PKL za zajęcie czołowych miejsc.
 9. Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej PZBS – link Regulaminy, a jego przestrzeganie jest warunkiem uznania imprezy za środowiskową, a tym samym naliczenia uczestnikom PKL oraz odstąpienie przez PZBS od pobierania części opłat startowych.

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu PZBS w dniu 3 grudnia 2009 i obowiązuje z dniem uchwalenia.

Andrzej Biernacki Włodzimierz Andrejew Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. prawnych Przewodniczący Komisji
Imprez Środowiskowych
Prezes PZBS

Poprawiony (środa, 24 stycznia 2018 21:57)