Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Pracy Zarządu Głównego (ZG) Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS)

Regulamin został znowelizowany w dniu 16 grudnia 2016 r. i w zmienionej formie obowiązywał do 10 października 2018 r.  Zobacz regulamin po aktualizacji z 16.12.2016.

Aktualny regulamin obowiązuje od 10 października 2018 r. Zobacz aktualny Regulamin Pracy Zarządu PZBS.

 
§ 1
 1. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów PZBS władzę w PZBS sprawuje Zarząd Główny, zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie PZBS.
 2. Niniejszy dokument określa zasady pracy, głosowania jak i przeprowadzania zebrań ZG w kadencji 2016/2020.
§ 2
 1. ZG podejmuje uchwały na zebraniach oraz w trybie internetowym.
§ 3
 1. Zebrania ZG i Prezydium zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Wniosek o zwołanie zebrania ZG w innych terminach mogą złożyć minimum trzej członkowie ZG, którzy powinni w tym celu przesłać swój wniosek wraz z uzasadnieniem. Po otrzymaniu wniosku i konsultacji z Prezydium ZG Prezes ma obowiązek zwołać zebranie w ciągu 21 dni.
 3. Zebrania prowadzi Prezes PZBS. W razie nieobecności Prezesa, zebranie prowadzi wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes.
 4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach ZG ponosi PZBS.
§ 4
 1. W okresie między posiedzeniami ZG działalnością PZBS kieruje Prezydium PZBS.
 2. Decyzje podjęte pomiędzy posiedzeniami ZG przez Prezydium lub Prezesa są prezentowane na zebraniu ZG.
§ 5
 1. Prezes proponuje projekt porządku obrad zebrań ZG oraz proponuje listę zaproszonych gości. Każdy z członków ZG ma prawo zaproponować włączenie określonych punktów do projektu porządku obrad w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o zwołaniu zebrania.
 2. Biuro lub Prezes PZBS przesyłają (standardem jest komunikacja mailowa) zawiadomienia o zebraniach wraz z proponowanym porządkiem obrad na co najmniej 5 dni przed terminem zebrania. Członkowie ZG powinni otrzymać materiały do omawiania na zebraniu co najmniej 3 dni przed Zebraniem. W uzasadnionych sytuacjach materiały mogą być przedstawiane podczas Zebrania.
 3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w każdym zebraniu ZG.
 4. Prezes, Prezydium lub ZG PZBS może zaprosić wybrane osoby na posiedzenia ZG PZBS.
 5. Każdy z Prezesów Wojewódzkich Związków Brydża może wyrazić chęć uczestnictwa w zebraniu ZG PZBS, wtedy Prezes może wystosować dla niego odpowiednie zaproszenie.
§ 6
 1. Porządek obrad zaproponowany przez prowadzącego obrady, ZG przyjmuje w głosowaniu na początku obrad.
 2. Wnioski zgłoszone po rozpoczęciu zebrania mogą uzupełnić porządek obrad po przyjęciu przez ZG w głosowaniu.
§ 7
 1. Wszelkie uchwały i decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez ZG zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa (a pod jego nieobecność – Wiceprezesa prowadzącego zebranie).
 2. Decyzje ZG zapadają w formie uchwał lub postanowień podejmowanych w trybie głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych.
 3. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki Prezes może zarządzić głosowanie za pośrednictwem korespondencji mailowej:
  1. po otrzymaniu materiałów (co najmniej 24 godziny przed zarządzeniem głosowania) członkowie ZG mają prawo zgłosić swoje uwagi i wnioski, a także prowadzić wewnętrzną dyskusję na poruszany temat;
  2. ostateczną wersję stanowiska/uchwały pod głosowanie przedstawia Prezes, wyznaczając termin (data i godzina), do którego należy dokonać głosowania; minimalny czas pozostawiony na głosowanie to 24 godziny;
  3. w czasie trwania głosowanie nie ma możliwości prowadzenia dyskusji dotyczącej tematu głosowania;
  4. głosy przesyłane są do Prezesa lub osoby upoważnionej przez niego do przeprowadzania głosowania i udostępniane są do wiadomości wszystkich członków Zarządu;
  5. oddawanie głosów jest jawne, za wyjątkiem spraw osobowych;
  6. pierwszy oddany głos jest ważny;
  7. podjęte stanowisko/uchwała jest dołączana do protokołu z najbliższego stacjonarnego zebrania ZG.
§ 8
 1. Zebrania ZG są protokołowane. Protokół zawiera: wykaz osób biorących udział w obradach, porządek obrad, zwięzłe streszczenie wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał, postanowień i decyzji, oraz w przypadkach głosowania ZG, szczegółowe jego wyniki.
 2. Na żądanie każdego z członków ZG należy umieścić w protokole złożone przez niego na piśmie votum separatum, opinię, względnie inne zastrzeżenie.
 3. Projekty protokołów ZG są dostarczane członkom ZG do 14 dni po zakończeniu zebrania i zatwierdzane na kolejnym zebraniu ZG i podpisywane przez protokolanta i prowadzącego dane obrady. W sytuacjach wymaganych przepisami prawa protokół jest podpisany przez wszystkich członków ZG. W sytuacjach uzasadnionych protokół może być zatwierdzony za pośrednictwem korespondencji mailowej.
 4. W terminie do trzech dni po zakończeniu zebrania ZG publikuje na stronie PZBS komunikat z posiedzenia ZG zawierający informację o podjętych decyzjach i uchwałach.
§ 9
 1. ZG tworzy strukturę organizacyjną ZG oraz powołuje poszczególne komisje. Może również zmieniać strukturę, komisje oraz ich skład osobowy w zależności od potrzeb.
 2. Struktura organizacyjna ZG, (podział na piony i komisje) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Regulamin przyjęto na zebraniu ZG w dniu 17 listopada 2016 roku.

Poprawiony (poniedziałek, 21 stycznia 2019 10:33)