Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Dyscyplinarny (do 21 sierpnia 2016 r.)

Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny (do 21 sierpnia 2016 r.)
B. Przepisy proceduralne
C. Środki odwoławcze
II część - szczegółowa
Przepisy porządkowe ogólne
Przepisy porządkowe szczegółowe
IV Część - przepisy końcowe

zmieniony 21 sierpnia 2016 r.

Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Brydża Sportowego

wersja do wydruku

I. Część ogólna

A. Przepisy materialne

§ 1

Zadania statutowe Polskiego Związku Brydża Sportowego - w zakresie postępowania dyscyplinarnego - realizowane są przez Zarząd PZBS, Wydział Dyscypliny   PZBS   oraz   Wydziały   Gier   i   Dyscypliny   Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego.

§ 2

Organa wymienione w § 1 uprawnione są do rozpatrywania spraw członków zwyczajnych Związku, zawodników i działaczy (w tym również sędziów, trenerów i instruktorów) - związanych z nieprzestrzeganiem statutu PZBS, uchwał, zarządzeń, regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki sportowej, jak również spraw związanych z nagannym zachowaniem się zarówno w czasie rozgrywania zawodów jak i w związku z nimi.

§ 3

1.  Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu niniejszych przepisów jest naruszenie przez zawodnika lub działacza norm etycznych statutu PZBS, uchwał, zarządzeń, regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki sportowej, postępowanie niegodne sportowca, niewłaściwy stosunek do obowiązków reprezentanta kraju oraz naruszenie innych obowiązujących przepisów, jeżeli czyn pozostał w związku z uczestnictwem ruchu sportowym.

2.  Przez przewinienie dyscyplinarne należy rozumieć również:

a)  nieprzestrzeganie sportowego trybu życia a zwłaszcza nadużywanie alkoholu,

b) bezzasadną odmowę uczestnictwa w zawodach w barwach swojego klubu, reprezentacji (okręgu, kraju itp.),

c)  bezzasadną odmowę aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach i zajęciach szkoleniowych,

d) nieszanowanie sprzętu i urządzeń sportowych.

§ 4

Ustala się następujące kary zasadnicze:

a)  upomnienie

b) nagana

c)  kara grzywny

d) okresowa dyskwalifikacja zawodnika lub działacza

e)  dyskwalifikacja dożywotnia

§ 5

1.  Karę okresowej dyskwalifikacji orzeka się na czas od 1 miesiąca do 5 lat, przy czym biegnie ona od uprawomocnienia się orzeczenia.

2.  W okresie dyskwalifikacji (tymczasowego zawieszenia) zawodnik nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich, a także zawodach towarzyskich - organizowanych przez członków Związku - z wyjątkiem wewnętrznych zajęć treningowych. Nie może też pełnić żadnych funkcji związanych z działalnością związku.

3.  Organ właściwy do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej może zawiesić tymczasowo w prawach zawodnika lub działacza, osobę, przeciwko której wszczęto postępowanie dyscyplinarne - na okres nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

4.  Te same uprawnienia przysługują Zarządowi WZBS w sprawach rozpatrywanych w I instancji na terenie okręgu oraz Prezydium Zarządu PZBS we wszystkich sprawach.

5.  Zawieszenie biegnie od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu. Od uchwały o zawieszeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do organu II instancji (wymienionemu w § 16) w terminie 7 dni od doręczenia mu na piśmie uchwały w tej sprawie.

6.  W przypadku orzeczenia bezwzględnej kary dyskwalifikacji, zawiesza się w prawach zawodnika lub działacza, do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku wcześniejszego zawieszenia zalicza się ten okres na poczet kary dyskwalifikacji. W pozostałych przypadkach tymczasowe zawieszenie ustaje z momentem wydania orzeczenia przez organ I instancji.

7.  Grzywnę wymierza się w wysokości do 10-krotnej podstawowej składki członkowskiej. W orzeczeniu grzywnę określa się kwotowo.

§ 6

1.  Organ orzekający karę określoną w § 4 lit. d, w rozmiarze nie wyższym niż 2 lata, może ze względów wychowawczych zawiesić warunkowo jej wykonanie, ustalając okres próby na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

2.  W przypadku orzeczenia skazującego organ orzekający może obciążyć ukaranego obowiązkiem zwrotu całości lub części kosztów postępowania. Podobnie może obciążyć kosztami postępowania osobę składającą wniosek dyscyplinarny w złej wierze, jeżeli zapadło orzeczenia uniewinniające.

§ 7

1.  Ustala się następujące kary dodatkowe:

a)  zakaz udziału w rozgrywkach kadry i zawodach mistrzowskich,

b) zakaz udziału w imprezach międzynarodowych lub określonych krajowych,

c)  zakaz pełnienia funkcji kierownika ekipy, zgrupowań itp.,

d) zakaz pełnienia funkcji kapitana drużyny,

e)  zakaz sędziowania zawodów brydżowych,

f)  zakaz pełnienia działalności szkoleniowej lub organizacyjnej,

g) zakaz pełnienia jakiejkolwiek funkcji społecznej,

h) zobowiązanie do innego stosownego postępowania, według uznania organu dyscyplinarnego lub zobowiązania do naprawienia szkody,

i) pozbawienie tytułów mistrzowskich,

j) pozbawienie lub obniżenie tytułów sędziowskich i klasyfikacyjnych oraz pozbawienie honorowych tytułów klasyfikacyjnych,

k) podanie orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości w czasopismach związkowych.

2.  Kary wymienione w pkt. 1 lit. a, b, c, d, e, f, g orzeka się na czas od 1 miesiąca do 3 lat, przy czym biegną one od uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji, wykonanie kary dodatkowej liczy się od zakończenia tej kary.

3.  Organ orzekający może orzec karę dodatkową obok kary zasadniczej lub też jako karę samoistną.

4.  Organ orzekający może ze względów wychowawczych zawiesić warunkowo wykonanie kary dodatkowej określonej w ust. 2, ustalając okres próby na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 8

Karę uważa się za odbyta po upływie okresu, na jaki została orzeczona lub po upływie czasu, na jaki zawieszono jej wykonanie.

§ 9

1.  W przypadku popełnienia przez ukaranego nowego przewinienia dyscyplinarnego w czasie warunkowego zawieszenia poprzednio orzeczonej kary, zawieszenie uważa się za niebyłe, a organ dyscyplinarny wymierzając karę za nowe przewinienie, wydaje jednocześnie orzeczenie dotyczące kary łącznej za oba czyny.

2.  Orzeczona kara łączna nie może być niższa od najwyższej z wymierzonych kar oraz nie może być wyższa niż suma kar wymierzonych za obydwa przewinienia.

3.  W przedmiocie orzeczenie kary łącznej w stosunku do takich samych kar dodatkowych, stosuje się zasadę opisaną w pkt 2.

§10

1.  Kara nałożona prawomocnym orzeczeniem zostaje wpisana do kartoteki osobowej prowadzonej przez właściwe Zarządy. Adnotacja o wymierzonej karze zostaje skreślona po okresie 5 lat od zakończenia kary lub 3 lat od upływu terminu warunkowego zawieszenia wykonania kary.

2.  Wymierzone kary nagany i upomnienia ulegają skreśleniu z kartoteki osobowej po upływie roku od ich prawomocnego wymierzenia.

3.  Po skreśleniu adnotacji o karze z kartoteki osobowej, ukaranie uważa się za niebyłe.

§ 11

1.  Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić z własnej inicjatywy organów wymienionych w § 1, na zlecenie właściwego Zarządu, na wniosek ustny lub pisemny członka Zarządu, zainteresowanej strony lub osoby fizycznej.

2.  Postępowania dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia, przez powołane do prowadzenia spraw dyscyplinarnych organy Związku, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, a kara nie może być wymierzona po upływie 1 roku od daty dopuszczenia się tego czynu.

3.  W uzasadnionych przypadkach, gdy organ orzekający nie może podjąć decyzji z uwagi na istotne trudności uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania, wydaje decyzję o jego zawieszeniu do czasu ustania przeszkody. W takim wypadku ulega przerwaniu bieg przedawnienia karania.

4.  W przypadku cofnięcia wniosku przez wnoszącego - właściwy organ dyscyplinarny umarza postępowanie. Postępowania dyscyplinarne umarza się również w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę przez osobę składającą wniosek, jeżeli jest to jednocześnie osoba pokrzywdzona.

§ 12

1.  Nienaganna postawa ukaranego może być podstawą do darowania części kary lub zawieszenia jej wykonania oraz do darowania kary dodatkowej.

2.  Wniosek w sprawie, o której mowa w pkt. 1 może być złożony, po odbyciu połowy kary, przez:

a)  ukaranego,

b) organizację lub klub sportowy, którego ukarany jest członkiem lub działaczem,

c)  właściwy Zarząd Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego,

d) Wydział Gier, Klasyfikacji i Etyki lub Wydział Dyscypliny PZBS,

e)  rzecznika dyscyplinarnego

3.  Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, jest rozpatrywany przez:

a) Wydział Dyscypliny PZBS, jeżeli kara została nałożona przez Wydział Gier i Dyscypliny WZBS

b) Zarząd PZBS, jeżeli kara została nałożona przez Wydział Dyscypliny tego Zarządu

§ 13

1.  Organ po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w § 12 może:

a)  darować pozostałą do odbycia karę w całości lub części,

b) zawiesić wykonanie kary,

c)  oddalić wniosek.

2.  W odniesieniu do kar dodatkowych organ może:

a)  darować pozostałą do odbycia karę

b) oddalić wniosek.Poprawiony (czwartek, 27 października 2016 09:51)