Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Polityka Systemowa

Obowiązuje do 30 września 2018. Później zostanie zastąpiona przez Polityka Systemowa.

Polityka Systemowa PZBS została opracowana na podstawie polityki systemowej WBF i EBL przez zespół:

 • Andrzej Wachowski - Wiceprezes PZBS ds. Sportowych, sędzia międzynarodowy PZBS,
 • Kazimierz Chłobowski - Przewodniczący Rady Sędziów PZBS, sędzia międzynarodowy PZBS (m. in. przetłumaczył i przygotował wersję roboczą dokumentu),
 • Jan Chodorowski - Przewodniczący Wydziału Gier, Klasyfikacji i Etyki,
 • Sławomir Latała - Przewodniczący Komisji Odwoławczej PZBS, sędzia Europejskiej Ligi Brydżowej,
 • Mirosław Męcik - sędzia międzynarodowy PZBS,
 • Wojciech Siwiec - Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS.

Polityka Systemowa PZBS została zatwierdzona przez ZG PZBS na posiedzeniu 17 grudnia 2002 i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

1 Cel

Celem polityki systemowej jest zapewnienie prawidłowego przebiegu i odpowiedniego zarządzania zawodami organizowanymi przez PZBS, oferujących wszystkim uczestnikom sprawiedliwe i równe szanse, przy jednoczesnym położeniu nacisku na postęp i innowacje, oraz przedstawienie graczom wymagań odnośnie przygotowania i wypełnienia opisów systemów na zawody organizowane przez PZBS.

2 Definicje

2.1 Klasyfikacja systemów

Dla celów niniejszej polityki rozróżnia się następujące klasy systemów:

Zielony - Systemy naturalne lub systemy typu Wspólny Język albo typu Strefa. 

Niebieski - Silny Trefl / Silne Karo, w których otwarcie 1 trefl / 1 karo jest w podstawowym wariancie zawsze silne (co najmniej 15 HCP) oraz wszystkie inne systemy niezaliczone do kategorii żółtej (SWS) i niezawierające Konwencji Brązowych (KB).

Żółty - System Wysoce Sztuczny (SWS), jak zdefiniowano poniżej:

Dla celów niniejszej polityki System Wysoce Sztuczny oznacza każdy system wykazujący co najmniej jedną z poniższych cech, uzgodnionych z partnerem:

 1. zapowiedź „pas” zgłoszona przez otwierającego przyrzeka co najmniej siłę uznaną ogólnie za upoważniającą do otwarcia na wysokości jednego,
 2. otwarcie licytacji na wysokości jednego może mieć mniejszą siłę niż „pas”,
 3. otwarcie licytacji na wysokości jednego może być zgłoszone z siłą poniżej siły średniej ręki (średnia ręka zawiera 10 HCP) o co najmniej wartość króla,
 4. otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje długość albo krótkość w jednym określonym kolorze,
 5. otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje długość w jednym określonym kolorze albo długość w innym.

  WYJĄTEK: otwarcie na wysokości jednego w kolor młodszy według sytemu Silny Trefl lub Silne Karo.

2.2 Konwencje Brązowe - KB

Następujące konwencje zaliczane są do kategorii sztucznych (brązowych):

a) otwarcia licytacji odzywkami od dwa trefl do trzy pik, które: 

1. mogą być słabe (mogą mieć siłę mniejszą od siły średniej ręki) ORAZ 

2. nie przyrzekają co najmniej 4 kart w określonym kolorze.
 

WYJĄTEK: słaba odzywka pokazująca zawsze co najmniej 4 karty w określonym kolorze. Jeżeli odzywka nie przyrzeka min. 4 kart w określonym kolorze, to musi być dana z ręką silną. (Wyjaśnienie: Jeżeli wszystkie znaczenia słabych odzywek przyrzekają min. 4 karty w określonym kolorze, a silne odzywki przyrzekają silną rękę to nie jest Konwencja Brązowa).
 

WYJĄTEK: otwarcie licytacji 2 karo, pokazujące słabe dwa w kolorze starszym (Multi) albo układ dwukolorowy z co najmniej jednym kolorem starszym (Wilkosz), z opcją lub bez opcji silnych rąk. 

b) wejście w obronie po naturalnym otwarciu licytacji kolorem na wysokości jednego, które nie przyrzeka co najmniej 4 kart w określonym kolorze.

WYJĄTEK: naturalne wejście 1 bez atu w obronie.

WYJĄTEK: każdy cue bid pokazujący silną rękę (co najmniej 13 HCP).

WYJĄTEK: cue bid z przeskokiem w określonym kolorze przeciwnika, który obliguje partnera do zalicytowania 3 BA z zatrzymaniem w tym kolorze.

WYJĄTEK: wejście 2 karo po każdym otwarciu 1 trefl, o znaczeniu dwukolorówka Wilkosza z co najmniej jednym kolorem starszym, z opcją lub bez opcji silnych rąk. 

c) otwarcia licytacji słabymi odzywkami dwukolorowymi na wysokości dwóch i trzech, wskazującymi nie więcej niż trzy karty w określonym kolorze,

d) kontrolowane systemowe odzywki psychologiczne.

Żadne z powyższych ograniczeń nie dotyczą konwencji stosowanych w obronie przeciwko systemom Niebieskim, Żółtym lub Konwencjom Brązowym.

2.3 Kryptosygnały

Oprócz powyższych ograniczeń systemów licytacji i konwencji, graczom nie wolno stosować metod sygnalizacji, w których informacje przekazywane sygnałami wistowymi są ukryte przed rozgrywającym, ze względu na użycie klucza dostępnego tylko obrońcom (tzn. stosowanie kryptosygnałów nie jest dozwolone).

2.4 Otwarcia losowe

Zabrania się otwierania licytacji z rękoma, które, w uzgodnieniu z partnerem, mogą mieć siłę mniejszą od 8 HCP i nie są dokładnie zdefiniowane.

3. Systemy dopuszczone do stosowania w zawodach organizowanych przez PZBS

W tym aspekcie zawody podzielono na trzy kategorie:

Kategoria 1 :

 • Drużynowe Mistrzostwa Polski 
 • Rozgrywki kadrowe (chyba że regulamin rozgrywek stanowi inaczej)
 • Mecze brydżowe o co najmniej 17 rozdaniach

 


Do tych zawodów dopuszcza się wszystkie klasy systemów, podległe odpowiednim ujawnieniom, oraz Konwencje Brązowe, ale drużyny stosujące systemy Żółte muszą przedłożyć swoje karty konwencyjne z wyprzedzeniem, stosownie do Regulaminu Zawodów, oraz poddane są następującym ograniczeniom w zakresie zajmowania miejsc:

W każdym przypadku, gdy drużyna, w której co najmniej jedna para stosuje system Żółty, rozgrywa mecz przeciw drużynie nieposiadającej takiej pary, drużyna stosująca system Żółty jest drużyną „gości” i zajmuje miejsca w pierwszej kolejności. W przypadku meczu dwóch drużyn stosujących systemy Żółte nie mają zastosowania żadne ograniczenia w zakresie zajmowania miejsc.

Kategoria 2 :

Mistrzostwa Polski Par i Teamów - Open, Pań, Par Mieszanych, Seniorów i Juniorów (z wyjątkiem meczów o co najmniej 17 rozdaniach) 

Do tych zawodów dopuszcza się systemy Zielone, Niebieskie oraz Konwencje Brązowe.

Kategoria 3 :

Turnieje brydżowe par, teamów i indywidualne – lokalne, regionalne, ogólnopolskie i rozgrywane w ramach mityngów i kongresów .

Do tych zawodów dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie. 

Możliwe jest stosowanie systemów Żółtych oraz Konwencji Brązowych po wyrażeniu zgody przez przeciwników.

W rozgrywkach eliminacyjnych do udziału w imprezach Europejskiej Ligi Brydżowej i Światowej Federacji Brydżowej stosuje się systemy dopuszczone do stosowania w tych zawodach.

4. Systemy

We wszystkich zawodach kategorii 1, w których dozwolone jest stosowanie systemów Żółtych, każda para licytująca takim systemem zobowiązana jest (oprócz normalnego wypełnienia karty konwencyjnej i kart uzupełniających) do przedłożenia na początku zawodów pełnego opisu systemu (chyba że Regulamin Zawodów stanowi inaczej).

Pary licytujące systemami Zielonymi i Niebieskimi również zachęca się do przedkładania pełnego opisu systemu.

Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisję Odwoławczą, pary, które przedłożyły pełny opis systemu, będą w korzystniejszej sytuacji, gdyż posiadają poparcie wyjaśnień przedstawianych przy stole. 

5. Karty konwencyjne / karty uzupełniające

Wprowadza się trzy rodzaje kart konwencyjnych: minikartę, kartę standardowa i kartę rozszerzoną (wzoru EBL). 

W zależności od klasy stosowanego systemu, parę obowiązuje posiadanie:

 • system Zielony co najmniej minikarty
 • system Zielony oraz Konwencje Brązowe co najmniej karty standardowej
 • system Niebieski co najmniej karty standardowej
 • system Żółty karty rozszerzonej, preferowany opis systemu (dodatkowo)

Zasada pełnego ujawnienia uzgodnień nakłada na uczestników obowiązek pełnego przedstawienia wszystkich konwencji i uzgodnień, które wymagają przygotowania ustaleń w obronie. Do tego celu pary, oprócz karty konwencyjnej, wykorzystują karty uzupełniające.

Zapisy w kartach uzupełniających muszą być łatwe do odszukania, a kolejne numerowane pozycje oddzielone grubymi liniami. Chociaż zaleca się zwięzłość opisu, zwłaszcza w zawodach 2 i 3 kategorii, to nie może ona ograniczać pełności ujawnienia. 

Wszystkie konwencje i uzgodnienia, które wymagają przygotowania ustaleń w obronie, muszą być podane w części frontowej karty konwencyjnej. Konieczne jest ich wyjaśnienie i pełne rozwinięcie (wraz z licytacją dwustronną) w odpowiednim dziale na zewnątrz lub wewnątrz karty, względnie gdy nie ma tam miejsca, w pierwszych numerowanych wpisach do karty uzupełniającej. 

W części frontowej karty konwencyjnej konieczne jest wpisanie:
1) Wszystkich otwarć sztucznych.
2) Słabych konwencyjnych odpowiedzi na otwarcia naturalne.
3) Wszystkich konwencyjnych odzywek stosowanych w obronie po naturalnych otwarciach 1 w kolor (ze szczególnie precyzyjnym opisem wejść dwukolorowych; najlepszym sposobem jest wpisanie „dwukolorówka” i numeru referencyjnego do wpisu w karcie uzupełniającej, który powinien zawierać wszystkie szczegóły).

Jeżeli para zastosuje odzywkę o powyższym charakterze, nieuwidocznioną w określonym wyżej miejscu, a przeciwnicy poniosą stratę z tytułu nieujawnionego uzgodnienia lub braku informacji, wtedy przyjmuje się założenie, że zostali oni poszkodowani na skutek braku czasu na przygotowanie odpowiedniej obrony. Para wykraczająca może również ponieść karę proceduralną.

Każda para stosująca system Żółty lub Konwencje Brązowe jest szczególnie zobowiązania do przedstawienia pełnego opisu odzywek i dalszego przebiegu licytacji (zwłaszcza sekwencji licytacyjnych w licytacji dwustronnej). Jeżeli para zastosuje nie w pełni opisaną sekwencję licytacyjną, to przyjmuje się również opisane powyżej założenie braku wcześniejszego ostrzeżenia (z odpowiednią korektą i karami).

Regulamin zawodów kategorii 1 musi określać termin i adres ( wraz z numerem telefonu i faksu lub adresem e-maliowym osób najlepiej przygotowanych do udzielania wyjaśnień odnośnie systemów), pod który mają być przesłane opisy systemów i karty konwencyjne. Odpowiedzialność za dotrzymanie określonego terminu spoczywa łącznie na parze oraz na niegrającym kapitanie (gdy ma to zastosowanie). Niedotrzymanie terminu skutkuje wymierzeniem automatycznych kar, określonych szczegółowo w Regulaminie Zawodów. Problemy związane z systemami należy przedkładać przewodniczącemu Komisji Systemowej lub osobie przez niego upoważnionej, zgodnie z wymaganiami Regulaminu Zawodów.

Po upływie terminu przedkładania systemów, dokonanie zmian w kartach konwencyjnych i kartach uzupełniających będzie prowadzone zgodnie z następującymi zasadami: 

a) Wykreślenie pozycji lub stwierdzenia będzie możliwe po złożeniu wniosku do przewodniczącego Komisji Systemowej lub osoby przez niego upoważnionej

b) Dopuszczalna będzie zmiana polegająca na zastąpieniu jednego uzgodnienia przez inne lub wprowadzenie nowego uzgodnienia. Pozwolenie na użycie nowego uzgodnienia zależy od uznania przewodniczącego i wchodzi w życie w terminie przez niego wskazanym. 

Podkreśla się usilnie i zwraca szczególną uwagę wszystkich uczestników, że powyższe zasady będą rygorystycznie stosowane.

Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów organizowanych przez PZBS – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

6. Obrona przeciw systemom Żółtym i Konwencjom Brązowym

Zasady działań w obronie przeciw systemom Żółtym w rozgrywkach kategorii 1 podlegają następującym regulacjom: 

1) Para występująca przeciwko parze stosującej system Żółty zobowiązana jest przedłożyć w odpowiednim czasie i miejscu przed rozpoczęciem spotkania, określonym w Regulaminie Zawodów, dwie czytelne kopie opisu ustaleń w obronie przeciw tym systemom. Opis ten z założenia jest częścią ich karty konwencyjnej.

2) Parom stosującym systemy Zielone i Niebieskie dla przygotowania ustaleń w obronie przeciw systemom Żółtym, zezwala się na zmianę ich systemów, włącznie ze zmianą odzywek otwierających licytację. Parom stosującym systemy Żółte nie zezwala się na zmianę odzywek otwierających.

3) Para stosująca system Żółty zobowiązana jest przed rozpoczęciem sesji powiadomić przeciwników na piśmie (dwie czytelne kopie) o swoich działaniach kontr-defensywnych. W tym porozumieniu nie wolno zmienić żadnego wysoce sztucznego elementu systemu Żółtego.

Zasady działań w obronie przeciw Konwencjom Brązowym podlegają następującym regulacjom: 

Para może przygotować na piśmie opis ustaleń w obronie przeciwko Konwencjom Brązowym każdego systemu. Opis ten (dwie czytelne kopie) należy wręczyć przeciwnikom w odpowiednim czasie i miejscu przed rozpoczęciem spotkania, zgodnie z Regulaminem Zawodów. Opis z założenia jest częścią karty konwencyjnej tej pary. 

7. Liczba systemów, dozwolonych do stosowania przez drużynę

W zawodach 1 kategorii wolno stosować maksymalnie trzy Żółte systemy. Systemy te mogą zawierać uzgodnienia zróżnicowane w zależności od założeń.

Obaj członkowie pary muszą stosować ten sam system licytacyjny.

Zasady alertowania 2002

(przyjęte w maju 2000, aktualizowane w listopadzie 2002)

Przy utrzymaniu podstawowego obowiązku każdego gracza do ostrzegania przeciwników o zastosowaniu nieznanych im ustaleń konwencyjnych, przyjmuje się do stosowania następujące zasady alertowania zapowiedzi umownych w turniejach bez użycia zasłon organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego: 

1. Nie alertuje się żadnej kontry, bez względu na jej znaczenie. 

2. Nie alertuje się następujących otwarć: 

 • 1 - o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (wg systemów Zielonych) 
 • 1 - przyrzekające kolor co najmniej czterokartowy; 
 • 1 BA - o znaczeniu klasycznym (bez starszej piątki lub krótkości    z siłą 15-18); 
 • 2 - o znaczeniu wg systemu Precision; 
 • 2 - dwukolorówka Wilkosza; 
 • 2/ - słabe naturalne na kolorze 6+; 
 • 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych; 
 • 3 BA - pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego stopera. 

Jeśli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza układ jak powyżej, ale siłę różną od klasycznej, to otwarcie takie należy alertować. 

3. Nie alertuje się odpowiedzi na otwarcia w sekwencjach: 

 • 1 -1 o znaczeniu: 0-6 negat lub od 13PC (16PC w zależności od stosowanego systemu). 
 • po otwarciu 1BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Staymana obiecujących starszą czwórkę oraz jednoznacznego transferu na wszystkie kolory. 

Po wejściu 1 BA o znaczeniu klasycznym w obronie powyższe zwolnienia z alertowania nie obowiązują.

UWAGA: każda interwencja obrońców anuluje stosowanie tych zasad.

4. Nie alertuje się skaczących wejść na poziomie dwóch: 

 • 2 - słaba dwukolorówka Wilkosza; 
 • 2/ - słabe naturalne na kolorze 6+; 
 • 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych; 

5. Nie alertuje się słabych wejść w kolor starszy przeciwnika o znaczeniu: dwukolorówka wskazująca drugi kolor starszy i kolor młodszy

6. Nie alertuje się żadnych odzywek na wysokości czterech i wyżej, z wyjątkiem konwencyjnych otwarć kolorowych. 

7. Alertowanie niezgodne z wyżej wymienionymi regułami może być potraktowane jako źródło nielegalnej informacji

Odzywki psychologiczne

Prawo Brydżowe zezwala na stosowanie odzywek psychologicznych, pod warunkiem ujawnienia wszystkich uzgodnień partnerów. 

Niektóre pary o długim stażu zdobywają wiedzę o pojawianiu się pewnych rodzajów blefów w pewnych okolicznościach. Nie są to konwencje, ale umowa partnerów, wynikająca z dotychczasowej wspólnej gry, którą należy ujawnić w karcie konwencyjnej lub karcie uzupełniającej. Innymi słowy, odzywki psychologiczne należy stosować losowo, a każde uzgodnienie należy ujawnić.

Gdy partnerzy wprowadzają do swojej umowy stosowanie odzywek psychologicznych w określonych sytuacjach lub gdy odzywki te są chronione przez system, przybierają one charakter konwencji. Przykładem takich uzgodnień jest sytuacja, w której na trzeciej ręce w sprzyjających założeniach daje się często otwarcie z bardzo słabą ręką.

Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu systemów Żółtych, Konwencji Brązowych oraz nietypowych skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi), nawet w systemach Zielonych i Niebieskich, będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.