Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zasady przyznawania licencji sędziowskich - zastąpione

(zwane dalej - zasady )
(Ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 roku - Dz.U.01.56.582)

 1. Zawody brydża organizowane w ramach działalności PZBS i jego członków mogą być sędziowane wyłącznie przez osoby posiadające ważną licencję sędziowską.

 2. PZBS przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego sportowego.

 3. Licencję sędziego brydżowego przyznaje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem p.4.

 4. Licencja sędziego brydżowego może być przyznana na czas oznaczony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.

 5. Osoby ubiegające się o przyznanie licencji sędziego brydżowego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia sędziowskie.

 6. Licencje sędziowskie w imieniu Polskiego Związku Brydża Sportowego przyznaje Główna Komisja Sędziowska ZG PZBS (GKS).

 7. Lista sędziów licencjonowanych znajduje się w bazie zawodniczej Cezar (adnotacji dokonuje Główna Komisja Sędziowska ZG PZBS).

 8. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego PZBS składa osobiście lub za pośrednictwem Zarządu WZBS do ZG PZBS pisemny wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

  2. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

 9. Do wniosku, o którym mowa wyżej powinny być dołączone:

  1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  2. zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywanie funkcji sędziego brydżowego,

  3. zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanych przez PZBS,

  4. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w Regulaminie Sędziowskim PZBS obowiązków sędziego.

 10. Polski Związek Brydża Sportowego przyznaje licencję sędziego sportowego w drodze decyzji administracyjnej.

 11. Licencja zawiera:

  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania sędziego,

  2. numer licencji,

  3. datę wydania licencji,

  4. okres ważności licencji w wypadku, o którym mowa w p.4,

 12. Identyfikator sędziego PZBS w formie karty plastikowej zawiera:

  1. imię i nazwisko,

  2. nr licencji,

  3. zdjęcie sędziego,

  4. podpis osoby upoważnionej do przyznawania licencji,

 13. GKS może odmówić przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w punktach 5, 8 i 9, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.

 14. Licencji sędziego sportowego nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję została przez ZG PZBS pozbawiona licencji w okresie dwóch lat od daty wydania tej decyzji.

 15. Odmowa wydania licencji wymaga uzasadnienia.

 16. KS pozbawia sędziego licencji w drodze administracyjnej w razie:

  1. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

  2. utraty zdrowia uniemożliwiającym wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, potwierdzonej orzeczeniem przychodni sportowo-lekarskiej,

  3. popełnienia przez sędziego czynów zagrożonych w Regulaminie Dyscyplinarnym karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportowych.

 17. GKS może pozbawić sędziego sportowego licencji również w razie:

  1. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,

  2. naruszenia podstawowych obowiązków sędziego sportowego.

 18. Pozbawienie sędziego sportowego licencji wymaga uzasadnienia.

 19. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportowego dołącza do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w p.9, oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w p.17b.

 20. Licencje przyznane sędziom brydżowym przed wejściem w życie niniejszych zasad zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem pkt. 16.

 21. Organem odwoławczym I instancji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego jest ZG PZBS.

 22. Organem odwoławczym II instancji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego jest Minister Sportu i Turystyki.

 23. Warunkiem umieszczenia na liście sędziów, o której mowa w p.7, jest, oprócz wymogów pkt. 5, 8, 9, wniesienie opłaty licencyjnej w wysokości 100 zł, wyznaczonej przez Prezydium ZG.

 24. Tracą moc poprzednie dokumenty określające zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji brydżowego sędziego sportowego.

 25. Zasady wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2008.

 

 

Józef Pochroń
Andrzej Biernacki
Radosław Kiełbasiński
 
 
 
Przewodniczący 
Głównej Komisji Sędziowskiej
Wiceprezes PZBS ds. Prawnych
Prezes PZBS