Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Komisji Rewizyjnej PZBS

 

Komisja Rewizyjna realizując swoje zadania statutowe przeprowadziła postępowanie kontrolne dotyczące m.in. relacji członka Zarządu z PZBS w kontekście wykorzystywania swojej aktywności na różnych polach w PZBS do promowania działalności gospodarczej. Przedmiotem kontroli były również procedury postępowania i ich zgodność z przepisami wewnętrznymi PZBS.

W czasie wykonywania czynności kontrolnych i otrzymanych wyjaśnieniach Komisja Rewizyjna ustaliła m.in.:

  1. Wykorzystywanie faktu sędziowania (filmowania) rozgrywek brydżowych (nie świadczonych jako firma) w promowaniu swojej działalności gospodarczej przez członka zarządu, poprzez zamieszczenie bez zgody i wiedzy organów PZBS na stronie internetowej w zakładce „rozwiązania video" informacji o zrealizowaniu przez firmę relacji video z rozgrywek ekstraklasy.
  2. Wykorzystywanie przez członka zarządu wykonanych relacji filmowych z WZD, do której prawa powinien posiadać wyłącznie PZBS, w działalności gospodarczej poprzez umieszczenie na stronie internetowej swojej firmy screenu z wizerunkiem delegatów, bez wiedzy i zgody organów PZBS, jako przykładu realizowanych działań biznesowych przez firmę.
  3. Wykorzystanie Iogo PZBS na stronach swojej firmy jako partnera biznesowego, bez zgody i wiedzy PZBS.
  4. Delegowania członka Zarządu do pełnienia funkcji sędziowskich (sędzia it-video) nie przewidzianych w żadnych regulaminach wewnętrznych.
  5. Prezes jednoosobowo zlecił pełnienie funkcji sędziego it-video (nie ma takiej w regulaminie sędziowskim) członkowi Zarządu na imprezach innych niż decyzja Prezydium.
  6. Stawka wynagrodzenia za pełnienie funkcji sędziego it-video ustalona została jednoosobowo przez Prezesa.
  7. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa członek Zarządu jest jedyną osobą w Polsce mogącą zrealizować transmisje video z rozgrywek brydżowych

W związku ztym, że ustalony stan faktyczny dotyczy możliwego konfliktu interesów oraz łamania wewnętrznych regulaminów PZBS, KR wystąpiła do Prezesa o zlecenie wydania opinii niezależnej kancelarii prawnej JURIS sp. z 0.0. w Warszawie w celu oceny sytuacji pod względem prawnym wraz z opracowaniem niezbędnych procedur na przyszłość.

Uzyskanie opinii niezależnej kancelarii prawnej było niezbędne do prawidłowej oceny faktów i uniknięcia różnorodnych interpretacji i oceny zdarzeń w środowisku brydżowym. Komisja Rewizyjna chciała dołożyć w tej sprawie należytej staranności przed wydaniem ostatecznej oceny sytuacji.

Komisja Rewizyjna otrzymała odmowę zlecenia przedmiotowej opinii w postaci decyzji Zarządu odrzucającej wniosek Przewodniczącego KR.

Decyzja Zarządu podważa niezależność Komisji Rewizyjnej jako organu kontrolnego PZBS.

Komisja Rewizyjna w celu uzyskania opinii prawnej oceniającej Zarząd, musi zwrócić się do Prezesa/ Zarządu o zgodę, której nie uzyskuje. Organ kontrolowany blokuje organ kontrolujący. Uważamy to za decyzję skandaliczną, uniemożliwiającą zamknięcie kontroli i wydanie zaleceń, które przede wszystkim nie byłyby krzywdzące dla zainteresowanej osoby. Nie dość, że Zarząd z własnej inicjatywy nie opracował stosownych procedur, to zablokował taką możliwość Komisji Rewizyjnej, która jest statutowym organem do kontrolowania działań Zarządu.

Komisja Rewizyjna wzywa Zarząd do pilnego opracowania procedur umożliwiających jej w sposób niezależny uzyskiwanie płatnych opinii ekspertów w ramach przeprowadzanych postępowań kontrolnych lub podczas opracowania opinii. Rola Prezesa powinna w tej procedurze być automatyczna w ramach jego kompetencji określonych w statucie, dotyczących uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Komisja Rewizyjna PZBS