Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwala Wydziału Dyscypliny 12/2017/2016-2020

UCHWAŁA WYDZIAŁU DYSCYPLINY
12/2017/2016-2020

Warszawa, 22 czerwca 2017 r.

Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Brydża Sportowego w Warszawie w składzie następującym:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący komisji;
  • Sandra Różańska – członek komisji;
  • Michał Klichowicz – członek komisji.

Po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 r.

sprawy przeciwko Cezaremu Balickiemu i Adamowi Żmudzińskiemu zawodnikom AZS Wratislavia WR, zarejestrowanym w Polskim Związku Brydża Sportowego;
obwinionym z § 3 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS z roku 2007 z poprawkami wniesionymi dnia 21 sierpnia 2016 r.;
dotyczącej zarzutów nielegalnych sposobów komunikacji w trakcie gry przez obwinionych, oficjalnie reprezentujących Polskę w 2014 r. podczas zawodów EBL (Europejskiej Ligi Brydżowej) – Mistrzostw Europy w Opatii, Chorwacja;

orzeka:

1. po analizie zgromadzonych materiałów, mając na uwadze aspekt sportowy uznać bezspornym fakt nielegalnego przekazywania informacji w trakcie gry przez parę Cezary Balicki – Adam Żmudziński;
2. odstąpić od wymierzenia obwinionym kar z uwagi na upływ przedawnienia karalności przewinień, o  którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego;
3. pozostawić sprawę bez dalszego biegu.

W konsultacjach i głosowaniu brały udział 3 osoby. 2 głosy były za, 1 głos wstrzymujący się.

Zdanie odrębne do powyższego orzeczenia zgłosiła Sandra Różańska, według której słuszna jest konkluzja o nie nadawaniu sprawie dalszego biegu jednak nie zgadza się z treścią orzeczenia.

 

Wydział Dyscypliny w składzie:

Jacek Grzelczak – przewodniczący
Sandra Różańska
Michał Klichowicz

 

UZASADNIENIE

W komunikacie z dnia 31.05.2017 r. Prezes Zarządu PZBS Witold Stachnik zwrócił się do Wydziału Dyscypliny o ponowne rozpoznanie sprawy przeciwko parze Cezary Balicki – Adam Żmudziński zakończonej prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej EBL z dnia 10.02.2017 r. w związku z nowymi materiałami dowodowymi celem rozstrzygnięcia czy para używała czy nie używała niedozwolonych metod komunikowania się podczas zawodów brydżowych.

Członkowie Wydziału Dyscypliny, po sprawdzeniu formalnych podstaw do procedowania zgłoszenia, uznali że na podstawie § 19 ust. 1 RD Prezes PZBS z własnej inicjatywy lub na wniosek organów i podmiotów wskazanych w § 19 ust. 1 lit. a-e Regulaminu Dyscyplinarnego „może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem. Wniosek na niekorzyść ukaranego nie może być złożony po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia”.

Wniosek odnosił się czynów do określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym w § 3 ust. 1 oraz § 46 ust. 1, które stanowią przewinienia dyscyplinarne, co spowodowało wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Wydział Dyscypliny zajął się postepowaniem Komisji Dyscyplinarnej EBL, które dotyczyło zarzutów oszustwa w 2014 r. podczas zawodów Europejskiej Ligi Brydżowej – Mistrzostw Europy w Opatija, Chorwacja. Postępowanie Komisji EBL dotyczyło umieszczania licytacji na tacy licytacyjnej w drugiej turze licytacji i w tym aspekcie Wydział Dyscypliny PZBS nie podważa ostatecznych wyników prac.

Nowe dowody, które pojawiły się już po uprawomocnieniu się orzeczenia Komisji EBL dotyczą również zarzutu oszustwa, niemniej jednak dotyczą innego aspektu brydża sportowego – obrony i rozgrywki, co łącznie interpretacją § 11 ust. 5 Regulaminu Dyscyplinarnego stanowiło wystarczającą przesłankę do przeprowadzenia postepowania dyscyplinarnego.

Członkowie Wydziału Dyscypliny PZBS w osobach Piotra Ilczuka, Igora Grzejdziaka, Tomasza Radki i Sandry Różańskiej przeprowadzili wnikliwą analizę dostępnego materiału dowodowego. Wyniki, uzupełnione o analizę matematyczną zostały przedstawione podczas rozprawy dyscyplinarnej. W trakcie rozprawy obwinionych reprezentował pełnomocnik, któremu zostało umożliwione wypowiadanie się w każdej kwestii, związanej z przedmiotem rozprawy, zapoznanie z materiałem dowodowym oraz ustosunkowanie się do przeprowadzonych dowodów.

Przedstawione dowody dotyczyły tylko Mistrzostw Europy w Opatii w 2014 r. Ocena sportowych aspektów przedstawionego materiału nie pozostawia wątpliwości w zakresie jednoznacznego stwierdzenia zasadności zarzutu używania niedozwolonych metod komunikowania się w trakcie gry. Jednakże z powodu braku materiału dowodowego z okresu, który mógłby stanowić podstawę do orzeczenia prawomocnego wyroku, członkowie zespołu orzekającego odstępują od wymierzenia kary z uwagi na upływ terminu przedawnienia karalności zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego.

Przewodniczący WD PZBS

Jacek Grzelczak (-)

Członkowie WD PZBS

Sandra Różańska (-)
Michał Klichowicz (-)