Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 01/2020/2016-2020

Jacek Grzelczak – p.o. Rzecznika Dyscyplinarnego z upoważnienia Prezesa PZBS Witolda Stachnika po rozpatrzeniu zawiadomienia Tomasza Radko (PID 7686) z dnia 13.07.2020 r. w sprawie popełnienia przewinień dyscyplinarnych ujętych w 12 pkt. 1, pkt. 16, pkt. 18 przez Michała Nowosadzkiego (PID 4662) w trakcie rozgrywek internetowych na platformie BBO w okresie od marca do czerwca 2020 r.

na podstawie art. 35 ust. 1 w zw. z 36 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS postanowił odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w przytoczonej wyżej sprawie.

UZASADNIENIE

Do Komisji Dyscyplinarnej wpłynęło pismo z dnia 13.07.2020 r. odwołujące się do publikacji zamieszczonej na stronie bridgewinners.com zatytułowanej „Confession of a Self-Kibitzer” w której autor – Michał Nowosadzki przyznaje się do popełnienia czynów karalnych w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS.

W toku postępowania wyjaśniającego otrzymałem wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące przebiegu i okoliczności zdarzeń opisanych w publikacji, będącej powodem wszczęcia postępowania. Nie mam wątpliwości, że postępowanie oskarżonego należy uznać za bezspornie godne potępienia, niemożliwe w żaden sposób do usprawiedliwienia. Takie działania wypaczają rywalizację sportową w najgorszy możliwy sposób, wyrządzają szkodę zarówno przeciwnikom, jak również brydżowi jako dyscyplinie sportowej. Niemniej jednak w tej sprawie zachodzą następujące okoliczności: Zawody, w których popełniono czyny karalne odbywały się na zagranicznej platformie do gry w brydża. Organizatorem były podmioty prywatne nie mające żadnego związku z PZBS i organizacjami podległymi PZBS.

Michał Nowosadzki w tych zawodach grał w teamie zagranicznego sponsora, zatem należy przyjąć że formalnie nie reprezentował Polski ani PZBS. W związku z powyższym powołując się na 36 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego postanowiono jak na wstępie.

Jacek Grzelczak
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny PZBS


 

Poprawiony (sobota, 29 sierpnia 2020 17:15)