Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2015

 

Warszawa, 30 maja 2015

Materiały dla delegatów

  1. Lista delegatów
  2. Pismo Prezesa do delegatów
  3. Projekt porządku obrad
  4. Projekt regulaminu WZD
  5. Projekt regulaminu Komisji Mandatowej
  6. Sprawozdanie z działalności ZG za 2014 rok
  7. Sprawozdanie finansowe 2014
  8. Opinia biegłego rewidenta
  9. Projekt statutu PZBS

Inne materiały będą umieszczane sukcesywnie