Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów 2015

 

Jest to projekt protokołu. Wszelkie uwagi można było wnosić w teminie 7 dni od publikacji.

 

Warszawa, 30 maja 2015 r.

 

Zjazd otworzył i przywitał delegatów Prezes PZBS kol. Radosław Kiełbasiński. Zaproponował kol. Jarosława Molendę na funkcję przewodniczącego WZD. Kandydatura przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zjazdu proponuje powołanie kol. Michała Zimniewicza na zastępcę przewodniczacego WZD i kol. Witolda Rowińskiego na protokolanta. Nandydatury przyjęto jednogłośnie.

Kol. Molenda przedstawia WZD porządek obrad.

 1. Otwarcie WZD
 2. Wybór przewodniczącego, zastepcy przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Stwierdzenie quorum i zdolności WZD do podejmowania uchwał
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2014 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za r. 2014
 8. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za 2014 r.
 9. Dyskusja
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za r. 2014
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za r. 2014
 12. Zatwierdzenie statutu PZBS
 13. Rozpatrzenie wniosków o honorowe członkostwo
 14. Zamknięcie Walnego ZD

Kol. Molenda — informuje, że pkt 12 Porządku obrad, przewiduje możliwość zawierdzenia statutu, jeżeli będzie kworum;

Kol. Borusiewicz — możliwość zatwierdzenia statutu będze wtedy, gdy przy kworum, za jego zatwierdzeniem będzie 2/3 obecnych na Sali.

Rada związku — optuje za wersją opracowania statutu na WZD'2016;

Kol. Zimniewicz — mam przeciwne zdanie: proponuje przyjąć poprawki, aby na Zjeździe Wyborczym 2016 mieć nowy statut. Jest za przyjęciem w dniu dzisiejszym;

Kol. Molenda — poddaje wniosek kol. Zimniewicza pod głosowanie:

Za - 31 przeciw - 1 wstrz. - 3

Kol. Molenda — poddaje propoonowany porządek pod głosowanie:

Za - 34 przeciw - 0 wstrz. - 0

Ad 4.

Kol. Moldenda prosi o podanie kandydatur na członków Komisji Mandatowej. Po zgłoszeniu kandydatur kol. kol. Grzegorza Pogodzińskiego, Zbigniewa Sagana i Marzeny Kwiecińskiej Wilk i wobec braku dalszych zgłoszeń poddaje ww. kandydatury pod głosowanie:

Za - 33 przeciw - 0 wstrz. - 0

Komisja przystępuje do swych zadań.

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za r. 2014 przedstawił Prezes PZBS Radosław Kiełbasiński.

Zał nr 2 do protokołu.

Ad 5.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Sagan przedstawił protokół tej komisji: w WZD bierze udział 37 delegatów — kworum wynosi 51,4% i Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Zał nr 1 do protokołu

Kol. Neter — dlaczego nie przyjęliśmy "Regulaminu obrad"?

Kol. Molenda — w materiałach zjazdowych, opublikowanych na stronie Związku był Regulamin i delegaci mieli możność zapoznać się z nim.

Proponuje wykreślić zdanie 2 w §5, który by przyjął brzmienie "Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów", poprawkę poddaje pod głosowanie:

Za - 36 przeciw - 0 wstrz. - 0

Następnie przyjęcie w całości "Regulaminu obrad" poddaje pod głosowanie:

Za - 36 przeciw - 0 wstrz. - 0

Ad. 7 — Sprawozdanie finansowe za r. 2014 i ad. 9 — Ocena biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za r. 2014.

Kol. Molenda — proponuje by nie omawiać Sprawozdania i Oceny — z uwagi na ich wcześniejsze zamieszczenie na stronie PZBS — tylko przystąpić do dyskusji. Wniosek autorski poddaje pod głosowanie:

Za - 37 przeciw - 0 wstrz. - 0

Kol. Maławski — co to jest sprzedaż i co oznacza strata 61 tys.?

Kol. Kiełbasiński — sprawozdanie wykonuje firma zewnętrzna zgodnie z przepisami ogólnopaństwowymi. Różnice biorą się np. z tego, iż wpłata za fakturę grudniową - w tym wypadku jest to "sprzedaż usług reklamowych" z "Budimeksu" w styczniu to opłacanie należności — zakupu towaru i usług w roku kolejnym.

Kol. Molenda – w budżecie na r. 2014 był planowany deficyt w kwocie 118 tys. i dzięki właściwiej polityce oszczędnościowej zmniejszono stratę.

Kol. Halina Kaleta — czy w budżecie jest "pula na wydatki młodzieżowe"?

Kol. Kiełbasiński — "pula młodzieżowa" składa się: z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zabezpiecznie imprez ME/MŚ, natomiast ze składek członkowskich opłacamy organizację MP w poszczególnych grupach wiekowych oraz przygotowanie, zgrupowania kadr do startu w imprezach ME i MŚ.

Podział środków jest trudny, ponieważ każdy z kapitanów reprezentacji U25, U20, U15 i juniorek chciałby uzyskać maksymalnie dużą kwotę na przygotowania.

Ponadto chciałbym dodać, że sponsorzy dają darowizny na rzeczy bardziej spektakularne — fundacje związane ze zdrowiem — niż na niszową dyscyplinę sportu jaką jest brydż, który jest mało medialny.

Kol. Parmonik — czy na stronie PZBS mogłaby być informacja o 1% — wpłaty donatorów z rozbiciem na WZBS-y?

Kol. Latała — w miesiącu październiku podajemy całościową informację za rok ubiegły. Ponadto, przy wystawianiu dokumentów na opłatę składki 1-ej raty za rok kolejny, informujemy każdego prezesa WZBS o tymże odpisie.

Kol. Malawski — informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego powinna być rozszerzona tzn. podana w sosób językiem mniej "księgowym" i bardziej zrozumiałym dla przeciętnego członka PZBS.

Kol. Borusiewicz — obowiązuje nas Ustawa o Rachunkowości i obowiązującego druku nie można rozszerzyć, można oczywiście wykonać dodatkową, bardziej szczegółową informację na co zostały zużytkowane przychody np. spot młodzieżowy, delegacje, 1% itd.

Kol. Molenda — ZG prezentując sprawozdanie finansowe winien do niego dołąączyć "Plan finansowy — budżet" na dany rok oraz dołączyc szczegółowe jego wykonanie.

Kol. Kiełbasiński — po opublikowaniu sprawozdania finansowego na stronie PZBS, powinny być zapytania od członków na różnego rodzaju niejasności, wtedy można by przygotować na WZD bardziej szczegółowy materiał.

Kol. Molenda — wobec braku dalszych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem finansowym i oceną biegłego rewidenta, zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały przyjmującej powyższe dokumenty:

Za - 36 przeciw - 0 wstrz. - 0

Ad. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014.

Kol. Malawski — zarząd nie wykonał zaleceń Komisji Rewizyjnej z poprzedniego roku, proszę o wyjaśnienie.

Kol. Molenda — jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie wykonano ewidencji uchwał ZG, niemniej znajdowały się one w treści protokołów z posiedzeń ZG. Uchwały te powinny być ewidencjonowane i gromadzone w osobnej teczce uchwał;
 2. Komisja przeanalizowała opłaty związane z łącznością telefoniczną i internetową i zaleciła zastosowanie oszczędności poprzez komasację operatorów w miarę możliwości do 1-2. Obecnie mamy operatorów tańszych i możemy wynegocjować tańsze umowy. Problem ten jest to obecnie trakcie realizacji.
 3. Umowy zlecenia obowiązkowo winny posiadać podpis zleceniobiorcy. Zarząd przyjął powyższe do wiadomości.

Kol. Kiełbasiński — bardzo pomocne jest i cieszy, że Komisja Rewizyjna jest w swej pracy tak skrupulatna. uchwały są publikowane w Internecie i wdrożymy procedury zalecone przez Komisję. Roaming zawyża rachunki za rozmowy przy wyjazdach na ME i MŚ.

Kol. Molenda — wonec braku dalszych głosów w dyskusji zarządzam głosowanie nad przyjęciem "Sprawozdania Zarządu za r. 2014".

Za - 34 przeciw - 0 wstrz. - 0

Ad. 12. Zatwierdzenie statutu PZBS

Kol. Borusiewicz — system wyboru delegatów na Zjazd powinien być jednollity np. 31 grudnia danego roku;

Kol. Rojewski — odnośnie wyboru delegatów winien być zapis: 1 delegat na każde 100 zawodników z opłaconą składką na 31 XII roku bieżącego;

Sformułowaną poprawkę:

w par. 22 statutu ust. 3 i 4 otrzymują brzmieni:

 1. Każdy WZBS wybiera delegatów w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 100 zarejestrowanych zawodników z opłaconą składką za rok poprzedzający Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, według stanu na 31 grudnia tego roku.
 2. Wybory delegatów odbywają sie w tym roku kalendarzowym, w którym odbywa się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, co najmniej 45 dni przed terminem Zgromadzenia. WZBS-y informją Biuro PZBS o liście delegatów co najmniej 40 dni przed terminem tego Zgromadzenia, przedstawiając uchwały walnych zgromadzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. Tylko tak zgłoszeni delegaci mają prawo uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.
Za - 29 przeciw - 5 wstrz. - 1

Kol. Adamczak — wnosi o zakończenie dyskusji:

Kol. Molenda — poddaje wniosek pod głosowanie:

Za - 14 przeciw - 14 wstrz. - 7

Wniosek został odrzucony.

Kol. Luzak — delegat np. z Warszawy gra w klubie w Gdańsku a jest związany z miejscem zamieszkania, to wiadomo, że gdy będzie kandydatem na delegata to zostanie wybrany z Warszawy;

Kol. Jabłoński — delegat stanowi strukturalną cześć PZBS. Delegat musi — ma obowiązek repprezentować WZBS;

Kol. Zimniewicz poddaje pod głosowanie ostateczna wersję statutu po naniesieniu poprawek;

Głosowanie całości:

Za - 35 przeciw - 0 wstrz. - 0

Treść zatwierdzonego statutu jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 13. Rozpatrzenie wniosku o honorowe członkostwo

Kol. Wierszycki — informuje, że tylko WZD jest upoważniony do zatwierdzenia kandydatów do tego tytułu, a następnie przedstawia kandydatów uzasadniając dokonania każdego z nich:

 1. Włodzimierz Andrejew
 2. Ludwik Dąbrowski
 3. Jolanta Krogulska
 4. Jerzy Kubiak
 5. Halina Krebs
 6. Andrzej Miszewski

Wobec braku chętnych do dyskusji nad kandydaturami zgłsza propocycję głosowania;

Kol. Molenda zarządza głosowanie:

Za - 32 przeciw - 0 wstrz. - 3

Kol. Zimniewicz zgłasza wiosek, by protokół z WZD umiescić na stronie w terminie do 30 dni od zakończenia Zjazdu;

Głosowanie:

Za - 26 przeciw - 2 wstrz. - 5

Kol. Borusiewicz — informuje, że rok 2015 jest rokiem XXV-lecia samorządów i w związku z tym planowany jest 24 października 2015 r. Ogólnopolski turniej w formule BRIDGE NET.

Ad. 14. Prezes podziękował uczestnikom i ogłosił zamknięcie WZD.

Protokół został sporządzony przez sekretarza WZD 2015.

Podpisany w dniu _______________________________

Witold Rowiński
Sekretarz WZD 2015
Jarosław Molenda
Przewodniczący WZD 2015