Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin wyłaniania i przygotowania Reprezentacji Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe na sezon 2017/2018

Jest to obowiązujący tekst regulaminu, po zmianach z 12 stycznia 2016 r.

Zobacz listę zmian.

Zobacz pierwotną wersję regulaminu.

Pobierz wersję do druku

 1. Reprezentacje Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe, w szczególności na Mistrzostwa Świata w Lyonie (Bermuda Bowl lub Trasnational, Venice Cup, d’Orsi Seniors Trophy), na sezon 2017 wyłaniane będą na podstawie rozgrywek kadrowych.
 2. Rozgrywki kadrowe odbędą się w 2 fazach.
  1. Faza I – rozgrywki par przeprowadzane na 2 poziomach:
   1. Kadry Krajowej (KK),
   2. Kadry Mistrzowskiej (KM).
  2. Faza II – rozgrywki teamów przeprowadzane na 2 poziomach.
   1. Kadra Narodowa I (KN I),
   2. Kadra Narodowa II (KN II).
 3. Organizacja rozgrywek.

  Organizatorem rozgrywek kadrowych jest Zarząd PZBS.

 4. Forma rozgrywek.
  1. Rozgrywki kadrowe w fazie par przeprowadza się w 3 kategoriach:
   • open,
   • kobiet,
   • seniorów,
  2. Dopuszcza się możliwość rozegrania Kadry Mistrzowskiej wspólnie w 3 kategoriach.
  3. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach będzie liczona na podstawie VP zdobytych we wszystkich rozegranych meczach z wagą 3 dla meczów z parami swojej kategorii, tj. według wzoru

   VPA = 3xVPa + VPb + VPc.

   gdzie VPA – liczba punktów, według których klasyfikuje się daną parę w kategorii a (open, kobiet, bądź seniorów), VPa – liczba VP zdobytych w meczach z parami kategorii a. VPb, VPc – liczba VP zdobytych w meczach z parami pozostałych kategorii.

  4. Rozgrywki kadrowe w fazie teamów przeprowadza się oddzielnie w każdej kategorii.
 5. Wymagania warunkujące start w rozgrywkach kadrowych w sezonie 2016/2017.
  1. Wymagania ogólne:
   • brak prawomocnie orzeczonej trwającej kary dyscyplinarnej,
   • spełnienie kryteriów prawa gry w reprezentacji Polski określonych przez European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements),
   • opłacenie przed startem w rozgrywkach składki zawodniczej PZBS na rok 2017.
  2. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych kategorii:
   • w kategorii kobiet – odpowiednia płeć,
   • w kategorii seniorów: urodzenie najpóźniej dnia 31 grudnia 1957 r.
  3. Wymagania sportowo – organizacyjne:
   • zgłoszenie się do rozgrywek w wybranej kategorii, w ustalonym dla danego ich poziomu terminie, przy czym obowiązek zgłaszania dotyczy także uzyskujących awans do wyższego poziomu rozgrywek,
   • wniesienie opłaty startowej,
   • posiadanie kart konwencyjnych według wymogów właściwych dla danego etapu:
   • w Kadrze Krajowej: pełnej karty konwencyjnej w języku polskim lub angielskim w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
   • począwszy od Kadry Mistrzowskiej: 3 egzemplarzy Karty Konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
   • spełnienie kryteriów ustalonych dla bezpośredniego rozpoczynania rozgrywek na danym ich poziomie,
   • jednorazowe opłacenie, przy pierwszym starcie w rozgrywkach, licencji kadrowej w wysokości 50 zł od zawodnika (zniżki nie obowiązują).
  4. W przypadku nie spełnienia w/w wymagań sędzia zawodów nie dopuszcza zawodnika do rozgrywek.
 6. Założenia organizacyjne rozgrywek w fazie par.
  1. Kryteria rozgrywane są w miarę możliwości systemem każdy z każdym. Przy udziale większej liczby par, pary dzielone są na 2 grupy o jednakowej liczebności (bądź najbliższej temu w razie nieparzystej liczby):
   • w Kadrze Krajowej – metodą „pętelkową” z zachowaniem jednakowej liczebności w grupach
   • w Kadrze Mistrzowskiej metodą „wybijania” przeprowadzonego dla każdej kategorii osobno.
  2. Wyniki spotkań oblicza się w VP w skali ułamkowej 20:0 w oparciu o saldo IMP uzyskane w rozgrywanych rozdaniach. Wyniki poszczególnych rozdań będą obliczane metodą do średniej („butler”) przy odrzucaniu 25% (z obu stron) skrajnych zapisów.
  3. Kapitanat sportowy do rozgrywek KM może dopuścić pary, które:
   • nie uzyskały awansu,
   • nie spełniają kryterium wymaganej wysokości WK.
  4. Klasyfikacja par oraz przyznawanie punktów klasyfikacyjnych nastąpi w każdej kategorii oddzielnie.
  5. Liczba awansujących na kolejny poziom rozgrywek będzie zależna od liczby par w poszczególnych kategoriach i będzie określona przez Kapitanat.
  6. Para może, powiadamiając o tym Kapitanat Sportowy, wycofać się z rozgrywek. Ewentualne posiadane przez nią uprawnienia przechodzą na kolejną parę w klasyfikacji.
 7. Kadra Krajowa.
  1. Rozgrywki KK będą przeprowadzone w dniach 27 – 29.01.2017 r.
  2. Termin zgłoszeń – 10.01.2017 r. Forma zgłoszeń – elektroniczna, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. Rozgrywki, w zależności od liczby zgłoszeń, mogą być przeprowadzone w 1-4 grupach.
  4. Minimalna liczba rozdań – 110.
  5. Opłata startowa – 50 zł od zawodnika. Zniżki nie obowiązują.
  6. Miejsce rozgrywek, harmonogram gry oraz inne informacje organizacyjne określone będą po zamknięciu listy zgłoszeń.
  7. Liczbę par awansujących w poszczególnych kategoriach określa Kapitanat Sportowy PZBS przed rozpoczęciem rozgrywek KK, będzie to nie mniej niż 25% startujących w każdej kategorii par (w przypadku kadry open z każdego ośrodka).
 8. Kadra Mistrzowska.
  1. Rozgrywki KM będą przeprowadzone w dniach 24 – 25.03.2017 r.
  2. Termin zgłoszeń – 20.01.2017 r. Forma zgłoszeń – elektroniczna, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. Minimalna wysokość WK pary, warunkująca start bez potrzeby kwalifikowania się, w poszczególnych kategoriach wynosi:
   • open i seniorzy: 38,
   • kobiety: 26.
  4. Minimalna liczba rozdań – 130.
  5. Opłata startowa – 50 zł od zawodnika. Zniżki nie obowiązują.
  6. Miejsce rozgrywek, harmonogram gry oraz inne informacje organizacyjne określone będą w terminie późniejszym.
  7. W przypadku małej liczby zgłoszeń do Kadry Mistrzowskiej w danej kategorii Kapitanat może podjąć decyzję o pominięciu tego etapu i dopuszczeniu wszystkich uprawnionych par do Kadry Narodowej.
  8. Liczbę par awansujących do Kadry Narodowej I określa Kapitanat Sportowy PZBS przed rozpoczęciem rozgrywek KM. Nie może ona być mniejsza od:
   • w kategorii open: 6 par,
   • w pozostałych kategoriach: 2 par.
 9. Kadra Narodowa I.
  1. Rozgrywki Kadry Narodowej I będą przeprowadzone w dniach 17 – 21.05.2017 r.
  2. Rozgrywki Kadry Narodowej będą prowadzone jako rozgrywki teamowe. Każde 2 pary uprawnione do startu w KN I, które uzgodnią z kapitanem swojej kategorii sformowanie teamu, mogą dokooptować do teamu trzecią parę, spełniającą wymogi formalne do gry w danej kategorii, określone w pkt. 5. Para dokooptowana tą drogą wykupuje licencję kadrową w wysokości 50 zł od zawodnika, wnosi dodatkową opłatę startową w wysokości 2000 zł od pary i ustala warunki ewentualnego reprezentowania kraju z Zarządem PZBS.
  3. Termin zgłoszeń bezpośrednio uprawnionych do startu w KN I – 13.03.2017 r. a termin zgłaszania sformowanych teamów – 28.04.2017 r. Forma zgłoszeń – elektroniczna, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  4. W KN I w każdej kategorii startuje 4 – 8 teamów. Liczbę teamów w poszczególnych kategoriach określa Kapitanat Sportowy PZBS. Będzie ona zależna od frekwencji w fazie par oraz liczby uprawnionych par, które bezpośrednio zgłoszą się do rozgrywek.
  5. Team może się składać z 4 do 6 zawodników. W przypadku teamów składających się z większej liczby niż 4 zawodników, każdy musi rozegrać co najmniej 40% rozdań w KN I, a w razie awansu – także w KN II. Jeśli jedna z par awansującego teamu nie spełni tego wymogu, ten team jest dalej traktowany jak 4-osobowy; dalsze postępowanie względem niego określa punkt 13.3.
  6. Do startu w KN I uprawnienia posiadają pary awansujące z KM oraz bezpośrednio:
   • w kategorii open i seniorów: pary o łącznym WK wynoszącym co najmniej 45,
   • w kategorii kobiet: pary o łącznym WK wynoszącym co najmniej 36.

   Pary uprawnione do startu w KN I z tytułu posiadanego WK mogą tworzyć teamy z parami awansującymi z KM.

  7. Opłata startowa – 300 zł od teamu. Zniżki nie obowiązują.
  8. Teamy rozgrywają między sobą dwie rundy meczów każdy z każdym, mecze obliczane w IMP, przeliczane na VP według skali ułamkowej 20:0. Minimalna liczba rozdań – 240.
  9. Miejsce rozgrywek, harmonogram gry oraz inne informacje organizacyjne określone będą w terminie późniejszym.
  10. Do KN II awans uzyskują teamy, które w rozgrywkach KN I w kategorii open, kobiet i seniorów zajmą miejsca 1 – 3. W wypadku, gdy do rozgrywek KN II nie przystąpi reprezentacja z roku 2016, awans uzyskują 4 teamy.

   W przypadku niewielkiej frekwencji w kadrach parowych i niewielką liczbą par zgłaszających się bezpośrednio do kadry KN I, skutkujących udziałem 4 teamów w tym reprezentacji 2016, będzie ona rozgrywana na zasadach KN II (w terminie KN I) i zwycięski team uzyska prawo reprezentowania Polski według pkt. 11. W takim przypadku prawo wyboru przeciwnika w półfinale ma team obecnej reprezentacji lub w przypadku, gdy reprezentacja z roku 2016 nie przystąpi do rozgrywek, team, w którego składzie są zwycięzcy KM.

 10. Kadra Narodowa II.
  1. Rozgrywki KN II będą przeprowadzone w dniach 31.05 – 04.06.2017r.
  2. W KN II w kategorii open, kobiet i seniorów startują:
   • 3 teamy awansujące z rozgrywek KN I,
   • team Reprezentacji Polski 2016 występujący na World Bridge Games.
  3. Team może się składać z 4 do 6 zawodników.
  4. Termin zgłoszeń – 25.05.2017 r.. Forma zgłoszeń – elektroniczna, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  5. Opłata startowa – 300 zł od teamu. Zniżki nie obowiązują.
  6. Miejsce rozgrywek, harmonogram gry oraz inne informacje organizacyjne określone będą w terminie późniejszym.
  7. Teamy rozgrywają:
   • mecze półfinałowe (9x16 rozdań),
   • mecz finałowy (9x16 rozdań).
  8. Przeciwnika w meczu półfinałowym wybiera Reprezentacja Polski 2016 lub w przypadku, gdy reprezentacja nie przystąpi do rozgrywek, zwycięski team Kadry Narodowej I.
  9. rozgrywkach KN II obowiązują te same zasady co w rozgrywkach KN I określone w pkt. 9.5. Każdy z graczy musi rozegrać nie mniej niż 40% rozdań zarówno w półfinale, jak i w finale. Nierozegranie 40% rozdań w półfinale wyklucza parę z meczu finałowego. W wypadku, gdy zawodnik drużyny zwycięskiej nie rozegra 40% rozdań w meczu finałowym, para, której jest członkiem nie uzyskuje uprawnień reprezentacyjnych.
 11. Prawa reprezentowania Polski uzyskuje team, który zwyciężył w finale KN II.
 12. Zawodnicy dwóch teamów, które uczestniczyły w finale rozgrywek KN II tworzą szeroką reprezentację kraju.
 13. Zmiany w składzie.
  1. W uzasadnionych przypadkach Kapitanat Sportowy PZBS może w rozgrywkach:
   • na poziomie par wyrazić zgodę na jednodniowe zastępstwo 1 zawodnika w wypadkach losowych,
   • na poziomie teamów wyrazić zgodę na jednodniowe zastępstwo 1 zawodnika.

   Zmiany takie nie pozbawiają pary lub teamu posiadanych uprawnień.

  2. Team Reprezentacji Polski 2016, który występował na World Bridge Games we Wrocławiu, zachowuje prawa reprezentacji jeżeli wystąpią w niej minimum dwie pary (para, to dwóch zawodników występujących na WBG) z tego składu.
  3. Para może, powiadamiając o tym Kapitanat Sportowy PZBS, wycofać się z rozgrywek teamowych. Jest to równoznaczne z rezygnacją z ewentualnie nabytych uprawnień. Decyzję o dopuszczeniu innej pary na zwolnione miejsce podejmuje Kapitanat Sportowy PZBS. W zwolnione miejsce można dopuścić jedynie pary biorące udział w rozgrywkach Kadry Mistrzowskiej, które awansowały do KN I lub spośród pierwszej połowy nie zakwalifikowanych par do KN I lub pary, która ma uprawnienia do gry w KN zgodnie z punktem 9.6. Zmian w składzie można dokonywać tylko jeden raz.
  4. Team może, powiadamiając o tym Kapitanat Sportowy PZBS, wycofać się z rozgrywek KN II. Jest to równoznaczne z rezygnacją z nabytych uprawnień. W zwolnione miejsce można dopuścić team, który zajął kolejne miejsce w rozgrywkach KN I.
  5. Reprezentacja 2016 w przypadku wystąpienia w składzie dwuparowym może wystąpić do Kapitanatu o dopuszczenie trzeciej pary na zasadach określonych w punkcie 13.3.
  6. Jeśli po rozegraniu KNII zwycięski team będzie składał się z dwóch par (np. trzecia para się wycofa lub nie spełni limitu rozegranych rozdań), to niegrający kapitan danej kategorii wnioskuje o powołanie do reprezentacji trzeciej pary spośród szerokiej reprezentacji.
 14. W rozgrywkach obowiązują:
  • Regulamin Zawodów PZBS w tym w szczególności w zakresie zróżnicowania miejsc dzielonych,
  • Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007,
  • polityka systemowa EBL,
  • niniejszy regulamin.
 15. Punkty klasyfikacyjne w rozgrywkach będą przyznawane na podstawie Regulaminu Klasyfikacyjnego w nawiązaniu do zasad obowiązujących w Mistrzostwach Polski Teamów. Warunkiem otrzymania przez zawodnika punktów klasyfikacyjnych jest rozegranie w danym poziomie rozgrywek minimum 40% ogólnej liczby rozdań. Przy czym:
  • we wszystkich kategoriach punkty posiadają status aPKL,
  • w rozgrywkach KN II otrzymuje się aPKL jak za finał centralny Mistrzostw Polski Teamów oraz 2 PM za I miejsce i 1 PM za drugie; aPKL otrzymują wszyscy uprawnieni zawodnicy,
  • w rozgrywkach KN I otrzymuje się 75% aPKL jak za finał centralny Mistrzostw Polski Teamów oraz 1 PM; aPKL otrzymują wszyscy uprawnieni zawodnicy,
  • w rozgrywkach KM otrzymuje się 50% aPKL jak za finał centralny Mistrzostw Polski Teamów oraz 0.5 PM; aPKL otrzymują wszyscy uprawnieni zawodnicy,
  • w każdej grupie rozgrywek KK otrzymuje się 35% aPKL jak za finał centralny Mistrzostw Polski Teamów; aPKL otrzymuje 50% startujących par.
 16. Zawodnicy awansujący do rozgrywek teamowych zobowiązani są do realizacji zadań szkoleniowych określonych przez Kapitanat Sportowy PZBS. Niespełnienie zadań szkoleniowych może skutkować odsunięciem zawodników od dalszych rozgrywek.
 17. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych.
  • Interpretacja Regulaminu należy do Kapitanatu Sportowego PZBS.
  • Sprawy wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga sędzia główny.
  • Sprawy pomiędzy poszczególnymi poziomami rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozstrzyga Kapitanat Sportowy PZBS.
 18. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 17 listopada 2016 r. i znowelizowany dnia 11 stycznia 2017 r.

 

Maciej Czajkowski

Wiceprezes PZBS

Witold Stachnik

Prezes PZBS