Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2022

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Projekt zmian statutu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Projekt regulaminu
Sprawozdanie OPP

Projekt porządku obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia.
 6. Powołanie Komisji Mandatowej.
 7. Zmiany statutu.
 8. Sprawozdanie z działalności PZBS za rok 2021.
 9. Sprawozdanie finansowe PZBS za rok 2021.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja na temat sprawozdań.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBS za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZBS za rok 2021.
 14. Przedstawienie kandydatów do tytułu “Honorowego Członka PZBS”
 15. Głosowanie w sprawie nadania tytułów “Honorowego Członka PZBS”
 16. Dyskusja.