Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2022

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Projekt zmian statutu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Projekt regulaminu
Sprawozdanie OPP

W związku z podjęciem wspólnego stanowiska Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej w prawie głosowań tajnych, Zarząd przyjął propozycję zmian do Statutu Uchwałą nr 43/2022/2021-2025.

Uchwała 43/2022/2021-2025

Zarząd przyjmuje wspólne stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Brydża Sportowego w sprawie głosowania tajnego przez organy Związku oraz rekomendowanych zmian statutowych.

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, EM, JG, PM, KK).

Wspólne stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Brydża Sportowego w sprawie głosowania tajnego przez organy Związku oraz rekomendowanych zmian statutowych

Szanowni Państwo,

w dniu 19 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Brydża Sportowego dokonało zmian w Statucie PZBS, wprowadzając § 20 ust. 2 o treści:

Wszystkie uchwały władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz organów pomocniczych PZBS będą:

a) publikowane na stronie internetowej PZBS, najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej podjęcia, przez organ podejmujący uchwałę,

b) publikowane w pełnym brzmieniu i treści wraz z jawnym podaniem wyników głosowania, wskazującym na dokonany wybór przez osobę uprawnioną do głosowania w przedmiotowej sprawie.

Rozwiązanie to podyktowane było chęcią zwiększenia transparencji w zakresie decyzji podejmowanych przez Organy Związku, zostało jednak zgłoszone bezpośrednio przed posiedzeniem Zgromadzenia bez szerszych analiz prawnych i spowodowało niestety kilka trudności, do których chcielibyśmy się odnieść.

Po pierwsze, powyższy ust. 2 powoduje, że mogą pojawiać się wątpliwości, czy organy PZBS mogą w ogóle podejmować uchwały, głosując w trybie tajnym. Głosowanie takie jest fundamentalnie istotne dla zapewnienia niezależności głosowania, w szczególności w zakresie decyzji osobowych. Nie może być bowiem tak, że swoboda głosowania w tych szczególnych sprawach jest ograniczona późniejszą publikacją stanowiska głosującego – co zauważa choćby Kodeks Dobrego Zarzadzania dla Polskich Związków Sportowych wydany przez nasz organ nadzoru – Ministra Sportu i Turystyki. Dotyczy to wszystkich organów statutowych PZBS. Po szczegółowych analizach stwierdzamy jednoznacznie, że głosowania tajne Organów Związku są w tym momencie dopuszczalne, niemniej wobec bardzo lakonicznych regulacji ustawowych (tj. ustawy o sporcie czy prawa o stowarzyszeniach), przepisy naszego Statutu nie mogą być wewnętrznie sprzeczne i muszą być jasne oraz przejrzyste dla wszystkich.

Po drugie, publikacja wszystkich uchwał w ich pełnej treści może prowadzić do naruszeń obowiązujących przepisów lub istotnych interesów PZBS. W tym pierwszym przypadku wymienić można choćby naruszenia dóbr osobistych czy krajowych oraz wspólnotowych regulacji dot. ochrony danych osobowych. Drugi dotyczy m.in. kwestii naruszenia poufności, co może skutkować obowiązkiem zapłaty kar umownych lub odszkodowań, a także może spowodować, że osoby trzecie – np. kontrahenci czy przeciwnicy procesowi PZBS – poznają stanowisko Związku w negocjacjach czy sprawach sądowych, przyjęte w drodze uchwały Zarządu. Oba te przypadki muszą być bezwzględnie uregulowane w Statucie.

Powyższe kwestie chcielibyśmy zaadresować na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZBS, wprowadzając odpowiednie zmiany do § 20 ust. 2 Statutu – w najbliższym czasie opublikujemy wspólny projekt uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Brydża Sportowego w zakresie wyżej wymienionych zmian. Zgłosimy również poprawkę, aby propozycje zmian Statutu były składane przez wnioskodawców na co najmniej trzy miesiące przed Zgromadzeniem, aby dać Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkim Związkom Brydża Sportowego odpowiedni czas na ich analizę.

Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Brydża Sportowego

Projekt zmian Statutu PZBS

 • Do § 16. pkt. 2 dodaje się zdanie:

  Do wyborów władz naczelnych PZBS przez Zgromadzenie nie stosuje się § 20 ust. 1 niniejszego Statutu.

 • W § 20. pkt. 2 zastępuje się treścią:

  Uchwały władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz organów pomocniczych PZBS są podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach określonych w Statucie oraz w sprawach osobowych, a także zgodnie z regulaminami władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz organów pomocniczych PZBS.

 • Do § 20 dodaje się pkt. 3 i 4

  1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, wszystkie uchwały władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz organów pomocniczych PZBS będą publikowane przez Zarząd PZBS na stronie internetowej PZBS, najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich podjęcia przez organ podejmujący uchwałę, w pełnym brzmieniu i treści wraz z jawnym podaniem wyników głosowania, wskazującym na dokonany wybór przez osobę uprawnioną do głosowania w przedmiotowej sprawie, zaś w przypadku uchwał podjętych w głosowaniu tajnym – z jawnym podaniem wyników głosowania oraz z informacją, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  2. W przypadku, gdyby publikacja danej uchwały naruszałaby obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich, umowy zawarte przez PZBS lub istotne interesy PZBS, a także gdyby taka publikacja mogła narazić PZBS lub członków władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS lub organów pomocniczych PZBS na odpowiedzialność, Zarząd PZBS może odstąpić od publikacji danej uchwały.

 • Do § 43 pkt. 1 dodaje się zdanie:

  Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu powinien być zgłoszony Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed terminem zaplanowanego Zgromadzenia. W przypadku uchybienia temu terminowi, wniosek taki zostanie rozpoznany na kolejnym Zgromadzeniu.