Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2021

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2021
Lista delegatów
Lista kandydatów na prezesa
Projekt porządku obrad
Projekt regulaminu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Wydatki 2020 i budżet 2021
Sprawozdanie OPP 2019
Podsumowanie roku 2020
Oświadczenie kandydata na członka zarządu
Sprawozdanie merytoryczne
Wideo

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Brydża Sportowego zwołanego na dzień 19 czerwca 2021 roku

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego oraz Protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia
 6. Powołanie Komisji Mandatowej
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 9. Podsumowanie działalności PZBS w kadencji 2016-2021
 10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PZBS za rok 2020
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 12. Dyskusja
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBS za rok 2020,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZBS za rok 2020,
  3. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Zmiana § 27.pkt 10 c. w Statucie PZBS zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sportu,  Departament Kontroli i Nadzoru DKN-WN.4063.77.2019 z dnia 28.11.2019 r. na § 9. ust.3 pkt 2a Ustawy o Sporcie, zgodnie z którym członek zarządu polskiego związku sportowego nie może posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów.
 16. Prezentacje kandydatów na Prezesa Zarządu
 17. Wybór Prezesa Zarządu
 18. Ustalenie liczby członków Zarządu w kadencji 2021-2025
 19. Wybór członków Zarządu
 20. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 21. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz głosowanie nad projektami
 23. Wolne głosy