Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Związek Brydża Sportowego (w skrócie PZBS), zwane dalej Związkiem.
2. PZBS może używać nazwy w języku angielskim The Polish Bridge Union.

§ 2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych – m.st. Warszawa.

§ 3

PZBS uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

§ 4

PZBS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

PZBS może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

1. PZBS działa na podstawie ustaw: o sporcie, prawa o stowarzyszeniach, działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu
2. PZBS jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie w dyscyplinie: brydż.
3. Organem nadzorującym działalność PZBS jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki a organem rejestrowym Krajowy Rejestr Sądowy.

4. Pzbs ma wyłączne prawo do:

  1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w brydżu sportowym,
  2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek,
  3. powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy
  4. reprezentowania brydża sportowego w międzynarodowych organizacjach sportowych,

5.  PZBS umieszcza odpowiednio, na stroju reprezentacji kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godło Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działające w dziedzinie brydż sportowy, do której należy PZBS, przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią inaczej.

 

§ 7

PZBS jest organizacją pożytku publicznego i opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

§ 8

  1. Jednostkami organizacyjnymi PZBS są WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS).
  2. Jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.