Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 9

 1. PZBS skupia ludzi traktujących brydża porównawczego jako grę w problemy przy pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie brydża jako dyscypliny sportu rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryną organizacyjną: brydż – kultura – sport.
 2. Celem PZBS jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej - brydża. Uprawianie sportu-brydż sportowy jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o sporcie.
 3. Sport mogą uprawiać zawodnicy posiadający status zawodnika profesjonalnego lub amatora. Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego są osoby uprawiające sport na podstawie umowy o pracę i otrzymujące za to wynagrodzenie. Zawodnicy posiadający status amatora mogą otrzymywać wyłącznie stypendium sportowe. Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej i olimpijskiej finansowane są ze środków budżetu państwa. Osoby niepełnoletnie mogą być zawodnikami za zgodą swoich ustawowych przedstawicieli.
 4. PZBS:
  1. wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża porównawczego szczególnie w działalności wśród młodzieży,
  2. szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie,
  3. krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kultury obyczajów,
  4. upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich brydżystów, o historii i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym,
  5. zachowuje w swej działalności równowagę pomiędzy brydżem uprawianym w formie sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym w formach kwalifikowanego wyczynu,
  6. współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom polonijnym działającym na polu brydża poza granicami Polski.
 5. Do zadań PZBS należy w szczególności:
  1. organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
  2. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  3. reprezentowanie brydżowego sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  4. przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  5. przyznawanie zawodnikom licencji zezwalających na uprawianie brydża sportowego,
  6. ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu kadry narodowej.
  7. określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników,
  8. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników,
  9. prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego sportowych spółek akcyjnych (SSA) – członków PZBS
  10. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich kompetencji, trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar,
  11. przyznawanie licencji sędziego sportowego oraz trenera i określanie niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie ich funkcji.

§ 10

PZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w jednostkach organizacyjnych PZBS oraz rejestrację umów sportowych zawieranych przez zawodników brydża kwalifikowanego,
 2. opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju,
 3. organizowanie i prowadzenie:
  1. w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych, pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego,
  2. krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej,
  3. szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów brydża oraz sędziów i działaczy oraz nadawanie im uprawnień i licencji,
  4. klasyfikacji szkoleniowców i sędziów,
  5. obozów i wczasów rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych brydża porównawczego,
 4. ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża porównawczego:
  1. kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek,
  2. zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego oraz jego atestacji i homologacji, 
 5. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych PZBS zwłaszcza w zakresie:
  1. rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży,
  2. prowadzenia terenowej klasyfikacji sportowej,
  3. realizacji kalendarza imprez sportowych PZBS,
  4. prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy,
  5. prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,
 6. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego,
 7. ustanowienie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są z realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 8. inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych, z zakresu teorii brydża i prawa brydżowego,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkowanie sprzętu i akcesoriów brydżowych,
 10. otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez środowiskowych, branżowych, zawodów brydża ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp.,
 11. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację statutowych celów i zadań PZBS,
 12. budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urządzeń istotnych dla brydżystów, a także prowadzenie transportu związanego z działalnością PZBS,
 13. podejmowanie innych form działania (np. fundacje, kluby, usługi) związanych z prowadzeniem przez PZBS działalności statutowej.