Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ VI

Nagrody, odznaczenia i kary

§ 39

 1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji brydża porównawczego: działaczy, zawodników, szkoleniowców, sędziów, członków PZBS oraz innych osób fizycznych i prawnych
 2. PZBS może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród państwowych i ogólnosportowych dla osób wymienionych w pkt. 1.
 3. Rodzaje nagród i wyróżnień PZBS oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy Związku.

§ 40

 1. Związek ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych PZBS, zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy.
 2. Do orzekania w I instancji w postępowaniu dyscyplinarnym właściwe są:
  1. Wydziały dyscypliny WZBS w sprawach:
   • związanych z działalnością danego województwa;
   • działaczy danego okręgu
   • zawodników będących w okresie karencji
   • członków Zarządu OZBS
  2. Wydział Dyscypliny PZBS w sprawach:
   • związanych z zawodami międzynarodowymi i rozgrywkami szczebla centralnego
   • zawodników kadry narodowej
   • działaczy Zarządu PZBS
   • członków Zarządu WZBS
 3. Do orzekania w II instancji w postępowaniu dyscyplinarnym właściwe są:
  1. Wydział Dyscypliny PZBS w sprawach, w których w I instancji orzekały Wydziały Dyscypliny WZBS
  2. Zarząd Główny PZBS w sprawach, w których w I instancji orzekał Wydział Dyscypliny PZBS.
 4. Ustala się następujące kary zasadnicze:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. kara grzywny
  4. okresowa dyskwalifikacja
  5. dyskwalifikacja dożywotni
 5. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz kary dodatkowe określa regulamin dyscyplinarny.