Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ VII

Majątek PZBS

§ 41

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.

§ 42

Na fundusz Związku składają się:

 1. składki i opłaty członkowskie,
 2. wpływy z zawodów brydżowych,
 3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. dochody z działalności gospodarczej,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,
 7. opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników,
 8. opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,
 9. inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej.

§ 43

 1. Dochodami i majątkiem PZBS zarządza ZG PZBS, a dochodami jednostek organizacyjnych - ich władze.
 2. Cały dochód PZBS może być przeznaczony tylko na działalność statutową
 3. W przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych PZBS, majątek wcześniej im przekazany przez PZBS przejmuje ZG PZBS.

§ 44

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZBS wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób: Prezesa PZBS lub Wiceprezesa PZBS (członka Prezydium) oraz członka ZG PZBS.