Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ V

Jednostki Organizacyjne PZBS

§ 37

  1. WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS) jest jedyną jednostką organizacyjną działającą na terenie danego województwa. Działające na obszarze województwa jednostki terenowe są samorządnymi jednostkami organizacyjnymi WZBS zrzeszającymi członków Związku w granicach obszaru swojego działania określonego przez statuty zatwierdzone przez właściwe sądy rejestrowe.
  2. Statut, regulaminy i uchwały jednostek organizacyjnych winny być zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami PZBS.
  3. Władzą jednostek organizacyjnych jest Walne Zgromadzenie oraz Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane na okres 4-letnich kadencji przez Walne Zgromadzenia delegatów tych stowarzyszeń.
  4. Władze jednostek organizacyjnych realizują na swym terenie cele i zadania PZBS.
  5. Jednostki organizacyjne przekazują do kasy związku składki i opłaty w wysokości ustalonej przez ZG PZBS w trybie określonym w regulaminach i instrukcji organizacyjno-finansowej PZBS.

§ 38

Jeżeli jednostki organizacyjne PZBS naruszają przepisy prawa lub przepisy związkowe albo wykraczają poza ustalony statutem, regulaminami i uchwałami władz PZBS zakres i sposób działania – ZG PZBS może stosownie do okoliczności:

  1. zażądać usunięcia w określonym terminie dostrzeżonego uchybienia,
  2. zawiesić uchwałę lub decyzję jednostki organizacyjnej niezgodną z prawem, statutem PZBS lub regulaminami i uchwałami Związku oraz zażądać jej uchylenia, a w razie nie uchylenia jej w wyznaczonym terminie uchylić taką uchwałę lub decyzję,
  3. wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzeniu samorządnej jednostki organizacyjnej PZBS.
  4. zawiesić w prawach jednostkę organizacyjną PZBS.
  5. pozbawić jednostkę organizacyjną członkostwa zwyczajnego.